Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0171/2023/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0171/2023/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Tunesien: de seneste angreb på ytrings- og foreningsfriheden samt fagforeninger, navnlig sagen vedrørende journalisten Noureddine Boutar

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
for PPE-Gruppen
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
for S&D-Gruppen
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen
Mounir Satouri
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
for ECR-Gruppen
Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2023/2588(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0171/2023
Indgivne tekster :
RC-B9-0171/2023
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Tunesien: de seneste angreb på ytrings- og foreningsfriheden samt fagforeninger, navnlig sagen vedrørende journalisten Noureddine Boutar

(2023/2588(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at præsident Saied har været selvregerende siden den 25. juli 2021 og har afskediget regeringen, opløst forsamlingen, forfatningen fra 2014, den uafhængige høje valgmyndighed, det øverste retsråd, alle kommunalråd og 57 dommere;

B. der henviser til, at terrorbekæmpelsesenheder den 13. februar 2023 arresterede journalisten Noureddine Boutar, direktør for Tunesiens største uafhængige radio, af politisk motiverede årsager og ubegrundede påstande sammen med et dusin oppositionsstemmer, herunder Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki og Jaouhar BenMbarek; der henviser til, at en militærdomstol idømte journalisten Salah Attia tre måneders fængsel, og at en terrorbekæmpelsesdomstol idømte journalisten Khalifa Gasmi et års fængsel; der henviser til, at politiet den 24. februar 2023 ransagede avisen OneTN; der henviser til, at de arresterede journalister blev betegnet som "terrorister" og "forrædere";

C. der henviser til, at en række præsidentdekreter har undergravet demokratiske institutioner, rettigheder og frihedsrettigheder, herunder IT-kriminalitetsdekret nr. 54, der fastsætter fængselsstraffe på fem år for at sprede falske nyheder;

D. der henviser til, at migranter fra Afrika syd for Sahara fejlagtigt er blevet anklaget for at forsøge at erstatte tunesere demografisk og efterfølgende er blevet angrebet;

E. der henviser til, at fagforeningsrepræsentanten Anis Kaabi blev arresteret den 31. januar, at over 36 fagforeningsfolk er blevet retsforfulgt for at have strejket, at EFS’ generalsekretær Esther Lynch blev udvist fra Tunesien den 23. februar 2023, og at fagforeninger fra seks EU-lande blev nægtet indrejse;

F. der henviser til, at NGO-loven angiveligt fastsætter en forudgående regeringsgodkendelse af NGO'er, og at centralbanken skal godkende udenlandsk finansiering;

1. opfordrer indtrængende de tunesiske myndigheder til omgående at løslade Noureddine Boutar og alle andre, der er blevet vilkårligt tilbageholdt, herunder journalister, dommere, advokater, politiske aktivister og fagforeningsfolk som Anis Kaabi, og til at respektere ytrings- og foreningsfriheden og arbejdstagernes rettigheder i overensstemmelse med Tunesiens forfatning og internationale traktater;

2. er dybt bekymret over præsident Saieds autoritære tendenser og hans instrumentalisering af Tunesiens alvorlige socioøkonomiske situation med henblik på at sætte landets historiske overgang til demokrati i bakgear; opfordrer derfor til, at der sættes en stopper for den vedvarende undertrykkelse af civilsamfundet;

3. opfordrer indtrængende myndighederne til straks at genindsætte de dommere, der blev vilkårligt afskediget, ophæve alle foranstaltninger, der underminerer retsvæsenets uafhængighed, og sætte en stopper for anvendelsen af militære domstole til at retsforfølge civile; beklager myndighedernes afvisning af at efterkomme forvaltningsdomstolens afgørelse om genindsættelse af 49 dommere;

4. opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til offentligt at fordømme den drastiske forværrelse af menneskerettighedssituationen; understreger, at specifikke EU-støtteprogrammer for justits- og indenrigsministerierne bør suspenderes; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaterne til at overvåge og deltage i politiske retssager og til at gå ind i en regelmæssig dialog med civilsamfundet;

5. minder om, at bevarelsen af repræsentative institutioner er afgørende for landets udvikling; udtrykker dyb bekymring over NGO-lovforslaget; understreger betydningen af en inklusiv national dialog og et frit og stærkt civilsamfund, herunder den nobelprisvindende Kvartet for National Dialog, navnlig UGTT;

6. fordømmer på det kraftigste præsident Saieds racistiske diskurs mod migranter fra Afrika syd for Sahara og de efterfølgende angreb; opfordrer myndighederne til at overholde international og national lovgivning, navnlig lov 50-2018 om bekæmpelse af racediskrimination;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til de relevante parter.

 

Seneste opdatering: 16. marts 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik