Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B9-0171/2023/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B9-0171/2023/REV1

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over recente aanvallen in Tunesië op de vrijheid van meningsuiting en vereniging en op de vakbonden, met name de zaak van journalist Noureddine Boutar

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de volgende ontwerpresoluties:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
namens de PPE-Fractie
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
namens de S&D-Fractie
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
namens de Renew-Fractie
Mounir Satouri
namens de Verts/ALE-Fractie
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
namens de ECR-Fractie
Emmanuel Maurel
namens de Fractie The Left
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2023/2588(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B9-0171/2023
Ingediende teksten :
RC-B9-0171/2023
Debatten :
Aangenomen teksten :

Resolutie van het Europees Parlement over recente aanvallen in Tunesië op de vrijheid van meningsuiting en vereniging en op de vakbonden, met name de zaak van journalist Noureddine Boutar

(2023/2588(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat president Saied sinds 25 juli 2021 alleen heerst, nadat hij de regering naar huis had gestuurd, het parlement, de grondwet van 2014, de onafhankelijke hoge autoriteit voor de verkiezingen, de Hoge Raad voor Justitie en alle gemeentebesturen had ontbonden en 57 rechters had ontslagen;

B. overwegende dat journalist Noureddine Boutar, directeur van Tunesiës grootste onafhankelijke radiostation, op 13 februari 2023 door terrorismebestrijdingseenheden op politieke gronden en op basis van ongefundeerde aantijgingen werd gearresteerd, samen met een tiental aanhangers van de oppositie, waaronder Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki en Jaouhar Ben Mbarek; overwegende dat journalist Salah Attia door een militaire rechtbank tot drie maanden gevangenisstraf en journalist Khalifa Gasmi door een rechtbank voor terrorismebestrijding tot één jaar gevangenisstraf werden veroordeeld; overwegende dat de politie op 24 februari is binnengevallen bij de krant OneTN; overwegende dat de gearresteerde journalisten als “terroristen” en “verraders” werden gebrandmerkt;

C. overwegende dat de democratische instellingen, rechten en vrijheden zijn ondermijnd door een aantal presidentiële decreten, zoals wetsbesluit nr. 54 inzake cybercriminaliteit, op grond waarvan op de verspreiding van nepnieuws een gevangenisstraf van vijf jaar staat;

D. overwegende dat migranten uit gebieden ten zuiden van de Sahara er ten onrechte van zijn beschuldigd dat zij de Tunesiërs demografisch proberen te vervangen, en dat zij vervolgens zijn aangevallen;

E. overwegende dat vakbondsafgevaardigde Anis Kaabi op 31 januari werd gearresteerd, dat meer dan 36 vakbondsleden zijn vervolgd wegens stakingen, dat Esther Lynch, algemeen secretaris van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), op 23 februari 2023 Tunesië werd uitgezet, en dat vakbonden uit zes EU-landen toegang werd geweigerd;

F. overwegende dat in de ngo-wet naar verluidt is bepaald dat ngo’s voorafgaande goedkeuring van de regering moeten krijgen en dat buitenlandse financiering goedkeuring van de Centrale Bank moet krijgen;

1. dringt bij de Tunesische autoriteiten aan op de onmiddellijke vrijlating van Noureddine Boutar en alle andere willekeurig gevangengehouden personen, waaronder journalisten, rechters, advocaten, politieke activisten en vakbondsafgevaardigden als Anis Kaabi, alsook op eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en vereniging en van de rechten van werknemers, in overeenstemming met de Tunesische grondwet en internationale verdragen;

2. maakt zich ernstige zorgen over de vlaag van autoritarisme bij president Saied en over zijn poging om de nijpende sociaal-economische situatie in Tunesië aan te grijpen om de historische democratische transitie van het land terug te draaien; roept er bijgevolg toe op een einde te maken aan het huidige harde optreden tegen het maatschappelijk middenveld;

3. dringt er bij de autoriteiten op aan de willekeurig ontslagen rechters onmiddellijk in hun ambt te herstellen, alle maatregelen die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnen ongedaan te maken, en een einde te maken aan het gebruik van militaire rechtbanken om burgers te vervolgen; betreurt de weigering van de autoriteiten om gevolg te geven aan het bevel van de administratieve rechtbank om 49 rechters in hun ambt te herstellen;

4. dringt er bij de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de lidstaten op aan de steile achteruitgang van de mensenrechtensituatie publiekelijk te veroordelen; beklemtoont dat specifieke steunprogramma’s van de EU ten behoeve van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken moeten worden opgeschort; verzoekt de EU‑delegatie en de lidstaten politieke processen te monitoren en bij te wonen en een regelmatige dialoog aan te gaan met het maatschappelijk middenveld;

5. wijst erop dat het behoud van representatieve instellingen van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van het land; toont zich diep verontrust over de ngo-wet; beklemtoont het belang van een inclusieve nationale dialoog en een vrij en sterk maatschappelijk middenveld, met inbegrip van het met de Nobelprijs bekroonde Kwartet voor Nationale Dialoog, met name het Algemeen Tunesisch Arbeidsverbond (UGTT);

6. spreekt zijn sterke veroordeling uit van het racistische discours van president Saied tegen migranten uit gebieden ten zuiden van de Sahara en de daaropvolgende aanvallen; verzoekt de autoriteiten het internationale en nationale recht na te leven, met name wet nr. 50-2018 tegen rassendiscriminatie;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de betrokken partijen.

 

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2023
Juridische mededeling - Privacybeleid