Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0171/2023/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0171/2023/REV1

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o nedávnych útokoch na slobodu prejavu a združovania a proti odborovým zväzom v Tunisku, najmä o prípade novinára Núraddína Bútára

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
v mene skupiny PPE
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
v mene skupiny S&D
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
v mene skupiny Renew
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
v mene skupiny ECR
Emmanuel Maurel
v mene skupiny The Left
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2023/2588(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0171/2023
Predkladané texty :
RC-B9-0171/2023
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych útokoch na slobodu prejavu a združovania a proti odborovým zväzom v Tunisku, najmä o prípade novinára Núraddína Bútára

(2023/2588(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže prezident Saíd sám rozhoduje od 25. júla 2021, odvolal vládu, rozpustil parlament, zrušil ústavu z roku 2014, rozpustil nezávislý vysoký volebný úrad, vysokú súdnu radu, všetky obecné zastupiteľstvá a odvolal 57 sudcov;

B. keďže 13. februára 2023 protiteroristické jednotky zatkli novinára a riaditeľa najväčšej nezávislej tuniskej rozhlasovej stanice Núraddína Bútára z politicky motivovaných dôvodov a nepodložených obvinení, spolu s niekoľkými predstaviteľmi opozície vrátane Chaímy Issaovej, Issáma Chebbího, Gháziho Chaouachiho, Chájama Turkího a Jaouhara Bena Mbareka; keďže vojenský súd odsúdil novinára Salaha Attiu na tri mesiace odňatia slobody a protiteroristický súd odsúdil novinárku Chálifu Gasmiovú na rok odňatia slobody; keďže 24. februára polícia uskutočnila raziu v redakcii novín OneTN; keďže zatknutí novinári boli označení za teroristov a zradcov;

C. keďže viaceré prezidentské dekréty oslabili demokratické inštitúcie, práva a slobody vrátane zákonného dekrétu č. 54 o počítačovej kriminalite, v ktorom sa ukladajú tresty odňatia slobody na päť rokov za šírenie falošných správ;

D. keďže subsaharskí migranti boli falošne obvinení z toho, že sa snažia demograficky nahradiť Tunisanov, a došlo k útokom proti nim;

E. keďže zástupca odborov Anís Káabí bol 31. januára zatknutý, viac ako 36 odborárov bolo stíhaných za účasť na štrajku, generálna tajomníčka ETUC Esther Lynch bola 23. februára 2023 vyhostená z Tuniska a odborom zo šiestich krajín EÚ bol odopretý vstup do krajiny;

F. keďže v zákone o mimovládnych organizáciách (MVO) sa údajne stanovuje, že MVO musia byť vopred schválené vládou a ich financovanie zo zahraničia musí schváliť centrálna banka;

1. naliehavo vyzýva tuniské orgány, aby okamžite prepustili Núraddína Bútára a všetky ostatné osoby, ktoré sú svojvoľne zadržiavané, vrátane novinárov, sudcov, právnikov, politických aktivistov a odborárov, ako je Anís Káabí, a aby dodržiavali slobodu prejavu a združovania a práva pracovníkov v súlade s ústavou Tuniska a medzinárodnými zmluvami;

2. je hlboko znepokojený autoritárskym smerovaním prezidenta Saída a jeho inštrumentalizáciou zúfalej sociálno-ekonomickej situácie v Tunisku na zvrátenie historických demokratických zmien v krajine; vyzýva preto na ukončenie prebiehajúcich zásahov proti občianskej spoločnosti;

3. naliehavo vyzýva orgány, aby okamžite znovu vymenovali sudcov, ktorí boli svojvoľne prepustení, zvrátili všetky opatrenia, ktoré oslabujú nezávislosť súdnictva, a aby ukončili využívanie vojenských súdov na stíhanie civilistov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány odmietli vyhovieť príkazu správneho súdu znovu vymenovať 49 sudcov;

4. naliehavo vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty, aby verejne odsúdili prudko sa zhoršujúcu situáciu v oblasti ľudských práv v krajine; zdôrazňuje, že osobitné podporné programy EÚ pre ministerstvá spravodlivosti a vnútra by sa mali pozastaviť; vyzýva delegáciu EÚ a členské štáty, aby monitorovali politické súdne procesy a zúčastňovali sa na nich a aby sa zapájali do pravidelného dialógu s občianskou spoločnosťou;

5. pripomína, že zachovanie reprezentatívnych inštitúcií má zásadný význam pre rozvoj krajiny; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zákonom o MVO; zdôrazňuje význam inkluzívneho národného dialógu a slobodnej a silnej občianskej spoločnosti vrátane Kvarteta pre národný dialóg, ktorý získal Nobelovu cenu, ako aj odborovej organizácie UGTT;

6. dôrazne odsudzuje rasistické vyjadrenia prezidenta Saída proti subsaharským migrantom a následné útoky proti nim; vyzýva tuniské orgány, aby dodržiavali medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy, najmä zákon č. 50 – 2018 proti rasovej diskriminácii;

7. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie príslušným stranám.

 

Posledná úprava: 16. marca 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia