Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0253/2024Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0253/2024

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venäjän epädemokraattisista presidentinvaaleista ja niiden laittomasta ulottamisesta miehitetyille alueille

24.4.2024 - (2024/2665(RSP))

työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0253/2024 (S&D)
B9‑0255/2024 (Verts/ALE)
B9‑0256/2024 (Renew)
B9‑0259/2024 (ECR)
B9‑0260/2024 (PPE)

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev
PPE-ryhmän puolesta
Pedro Marques, Tonino Picula, Eero Heinäluoma
S&D-ryhmän puolesta
Bernard Guetta, José Ramón Bauzá Díaz, Fabio Massimo Castaldo, Vlad Gheorghe, Michael Kauch, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki
ECR-ryhmän puolesta


Menettely : 2024/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0253/2024
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0253/2024
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän epädemokraattisista presidentinvaaleista ja niiden laittomasta ulottamisesta miehitetyille alueille

(2024/2665(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta,

 ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain sekä kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin Venäjä on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) jäsenenä sitoutunut,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon Etyjin Kööpenhaminan asiakirjan vuodelta 1990,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon 12. lokakuuta 2022 Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman ES-11/4 ”Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the Charter of the United Nations” ja 27. maaliskuuta 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 68/262 ”Territorial integrity of Ukraine”,

 ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 17. kesäkuuta 2023 antaman julkilausuman aikomuksista järjestää ”vaalit” Ukrainan miehitetyillä alueilla,

 ottaa huomioon 29. tammikuuta 2024 annetun Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) julkilausuman Venäjän federaation päätöksestä olla kutsumatta Etyjiä tarkkailemaan Venäjän presidentinvaaleja,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. maaliskuuta 2024 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venäjän presidentinvaaleista ja niiden pätemättömyydestä Ukrainan alueella,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan Theodoros Rousopoulosin 18. maaliskuuta 2024 antaman julkilausuman Venäjän ”presidentinvaaleista”,

 ottaa huomioon Venäjän federaation ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Mariana Katzarovan 15. syyskuuta 2023 antaman raportin ”Situation of human rights in the Russian Federation”,

 ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2021 annetun Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) lausunnon nro 992/2020 perustuslain muutoksista ja niiden hyväksymismenettelystä Venäjän federaatiossa,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 13. lokakuuta 2023 antaman päätöslauselman 2519 (2023) Venäjän federaation istuvan presidentin toimikausia koskevan rajoituksen poistamisen legitimiteetin ja laillisuuden tarkastelusta sekä sen 22. syyskuuta 2023 samalla otsikolla antaman raportin nro 15827, johon päätöslauselma perustuu,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 17. huhtikuuta 2024 antaman päätöslauselman 2540 (2024) Aleksei Navalnyin kuolemasta ja tarpeesta vastustaa Vladimir Putinin totalitaarista hallintoa ja sen käymää sotaa demokratiaa vastaan,

 ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2023 annetun Euroopan unionin perusoikeusviraston raportin ihmisoikeuksien puolustajien suojelusta ”Protecting human rights defenders at risk: EU entry, stay and support”,

 ottaa huomioon valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen 28 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaikki Etyjin osallistujavaltiot, myös Venäjän federaatio, ovat sopineet, että kansan tahto, joka ilmaistaan vapaasti ja oikeudenmukaisesti aidoissa ja säännöllisin väliajoin järjestettävissä vaaleissa, on hallituksen auktoriteetin ja legitimiteetin perusta;

B. ottaa huomioon, että Etyjin osallistujavaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan erinäisiä periaatteita, kuten vuoden 1990 Kööpenhaminan asiakirjassa määriteltyjä periaatteita, muun muassa sen varmistamiseksi, että vaalikampanjointi voidaan toteuttaa avoimessa ja oikeudenmukaisessa ilmapiirissä ilman ehdokkaisiin, puolueisiin tai äänestäjiin kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkailua tai pelkoa kostotoimista ja että äänestys on salainen ja äänet lasketaan ja ilmoitetaan rehellisesti;

C. ottaa huomioon, että ”presidentinvaalit”, jotka Venäjä järjesti 15.–17. maaliskuuta 2024, käytiin ilman poliittista kilpailua erittäin rajoitetuissa, järjestelmällisten ja vakavien tukahduttamistoimien asettamissa puitteissa ja Venäjän federaation Ukrainaa vastaan käymän laittoman hyökkäyssodan aikana; ottaa huomioon, että erinäisissä raporteissa on kerrottu äänestäjien pelottelemisesta, äänestäjien äänioikeuden epäämisestä, vaaliuurnien täyttämisestä tekaistuilla äänillä, äänestysluetteloiden laajamittaisesta väärentämisestä ja riippumattomien kansallisten vaalitarkkailijoiden pidättämisestä; ottaa huomioon, että Venäjä järjesti laittomasti äänestykset Ukrainan miehitetyillä Krimin, Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla paikalla olleiden aseistautuneiden venäläissotilaiden käyttäytyessä toisinaan väkivaltaisesti ja uhkaillessa; ottaa huomioon, että Venäjän tiedetään myös järjestäneen laittomia äänestyksiä Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa sekä Transnistriassa vastoin Georgian ja Moldovan viranomaisten tahtoa;

D. ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset eivät pyytäneet Etyjiä/ODIHR:ää tarkkailemaan vaalejaan, mikä on vastoin Venäjän sitoumuksia ja velvoitteita Etyjin osallistujavaltiona; ottaa huomioon, että kyseessä olivat toiset peräkkäiset Venäjän vaalit, jotka on järjestetty ilman, että maassa on ollut puolueettomia ja riippumattomia kansainvälisiä vaalitarkkailijoita;

E. ottaa huomioon, että Venäjän federaation keskusvaalilautakunta kieltäytyi ilman järkisyitä rekisteröimästä ehdokkaiksi hallintoa tai hyökkäyssotaa arvostelevia poliitikkoja, joiden joukossa oli myös niitä, jotka olivat tietojen mukaan keränneet yli 100 000 allekirjoitusta, kuten kansallisessa lainsäädännössä edellytetään;

F. ottaa huomioon, että vaikutusvaltaisin demokraattisen opposition toimija ja vuoden 2021 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon saaja Aleksei Navalnyi murhattiin 16. helmikuuta 2024 siperialaisessa rangaistussiirtolassa vain viikkoja ennen ”presidentinvaaleja”; ottaa huomioon Navalnyin olleen suorittamassa syyttä langetettua ja poliittisin perustein annettua vankeusrangaistusta; toteaa, että Venäjän valtio ja erityisesti sen presidentti Vladimir Putin ovat täysin vastuussa Navalnyin murhasta;

G. ottaa huomioon, että Venäjän vuoden 1993 perustuslaissa presidentin valtakausi rajoitettiin kahteen peräkkäiseen toimikauteen, mutta Vladimir Putin on ollut jatkuvasti vallassa vuodesta 2000 lähtien ja löytänyt erilaisia tapoja kiertää tätä rajoitusta; katsoo, että vuonna 2020 järjestettyä valekansanäänestystä ei voida pitää pätevänä ja että se toteutettiin vastoin Venäjän federaation lakeja ja kansainvälisiä sitoumuksia; toteaa, että lukuisat asiantuntijat pitävät Vladimir Putinin uutta presidenttikautta perustuslain vastaisena; ottaa huomioon, että vuodesta 2022 lähtien Venäjän hallinto on pannut täytäntöön erilaisia vaalitarkkailua rajoittavia lakeja ja että oppositiopuolueiden kannattajat joutuvat rutiininomaisesti toimien kohteeksi, heidät pidätetään tai asetetaan usein syytteeseen, suurelta osin helmikuussa 2024 hyväksytyn uuden lain nojalla, joka sallii kaikkien Ukrainan sotaa arvostelevien henkilöiden omaisuuden takavarikoinnin;

H. ottaa huomioon, että Venäjän autoritaarinen hallinto on vuosikymmenten ajan järjestänyt tällaisia yhä vilpillisempiä ja farssimaisempia ”vaaleja” antaakseen näennäisen vaikutelman demokratiasta, jotta kaikki valta voidaan edelleen keskittää Vladimir Putinille; toteaa, että hallitus tukahduttaa kaikki eriävät näkemykset sille uskollisten turvallisuusjoukkojen ja sille alisteisen oikeuslaitoksen, valtion valvoman mediaympäristön, joka varmistaa jatkuvan propaganda- ja disinformaatiovirran, ja hallitsevasta puolueesta ja sitä myötäilevistä oppositioryhmistä koostuvan lainsäädäntöelimen avulla;

I. ottaa huomioon, että näissä valevaaleissa ehdolla olleet muut ehdokkaat olivat Venäjän federaation kommunistisen puolueen, Uuden kansan ja Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen edustajia, joihin kohdistetaan tällä hetkellä EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteita sen vuoksi, että he tukevat sotaa Ukrainassa;

J. toteaa, että Putinin ”vaalivoitto” 87 prosentilla äänistä olisi selvästi mahdoton vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa ja että se saatiin aikaan ilmiselvällä tulosten manipuloinnilla äänestyspaikoilla koko maassa aina Adygeiasta Jamalin Nenetsiaan; toteaa tämän osoittavan, että Putinin hallinto käyttää vaaleja piittaamattomasti ja räikeästi hyväkseen päästäkseen aloittamaan 24. vuotensa vallassa;

K. ottaa huomioon, että Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022 Venäjän viranomaiset ovat jatkuvasti lisänneet poliittiseen oppositioon, tiedotusvälineisiin, kansalaisyhteiskuntaan ja hlbtiq-yhteisöön kohdistuvia sortotoimiaan rajoittamalla entisestään oikeuksia ja yksilönvapauksia tukahduttaakseen maan sisäisen toisinajattelun;

L. ottaa huomioon, että monet venäläiset äänestäjät toivat rohkeasti esiin Venäjän hallintoon ja sen vaaleiksi kutsumaan farssiin kohdistuvan vihansa ja vastustuksensa ryhtymällä vastarintatoimiin äänestyspaikoilla; ottaa huomioon, että väkijoukot kerääntyivät ”vaalien” viimeisenä päivänä klo 12.00 äänestyspaikoille antaakseen tukensa Keskipäivä Putinia vastaan -mielenilmaisulle, johon myös Aleksei Navalnyi oli kehottanut ennen kuin hänet murhattiin vankilassa kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun jälkeen;

M. toteaa, että Venäjän hallinto on hävittänyt kokonaisen venäläisen kansalaisyhteiskunnan, demokraattisen poliittisen opposition ja ihmisoikeusjärjestöjen sukupolven, johon kuuluvat Memorial-järjestö ja Moskovan Helsinki-ryhmä; ottaa huomioon, että Venäjällä arvioidaan olevan vähintään tuhat poliittista vankia, mikä ylittää jopa neuvostoajan loppupuolen määrän, ja niiden henkilöiden määrä, jotka on pidätetty Putinin politiikan ja etenkin Ukrainan sotaan liittyvän politiikan arvostelemisen vuoksi, on kasvanut merkittävästi; toteaa, että journalistien suojelukomitean mukaan Venäjällä on vankilassa ainakin 22 toimittajaa;

N. toteaa, että EU on toistuvasti ilmaissut vankkumattoman solidaarisuutensa kaikille niille toisinajattelijoille ja venäläisille, jotka vapautensa ja henkensä uhalla ja Venäjän hallinnon ja viranomaisten painostuksesta huolimatta jatkavat taistelua vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta; ottaa huomioon, että EU:ssa asuu useita venäläisiä toisinajattelijoita sekä tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, joiden oli pakko lähteä Venäjältä, koska heidän hallitusta vastaan esittämänsä arvostelu asetti heidät huomattavaan vaaraan joutua viranomaisten vastatoimien kohteeksi;

O. ottaa huomioon, että Venäjän federaation ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan mukaan Venäjällä ei ole enää turvallista tilaa kansalaistoiminnalle tai poliittiselle oppositiolle;

P. ottaa huomioon, että Venetsian komissio totesi lausunnossaan nro 992/2020, että vuoden 2020 perustuslakimuutosten valmistelu oli selvästi epäasianmukaisen nopeaa, että Venäjän perustuslakiin vuonna 2020 pikaisesti hyväksytyt muutokset ovat vahvistaneet suhteettomasti presidentin asemaa ja että toimikausia koskevan rajoituksen poistaminen nykyiseltä ja aiemmilta presidenteiltä on ristiriidassa sen hyväksytyn muutoksen mukaisen logiikan kanssa, jossa presidentin toimikausi rajataan kahteen toimikauteen;

Q. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous kehotti päätöslauselmissaan 2519 (2023) ja 2540 (2024) Euroopan valtioiden hallituksia toteamaan, ettei Vladimir Putinilla ole legitimiteettiä presidenttinä hänen nykyisen presidenttikautensa päätyttyä, ja lopettamaan kaiken yhteydenpidon hänen kanssaan, lukuun ottamatta yhteydenpitoa humanitaarisia tarkoituksia ja rauhanpyrkimyksiä varten;

R. ottaa huomioon, että parlamentti totesi EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta vuonna 2021 antamassaan suosituksessa[1], että kesäkuussa 2020 toteutetut perustuslakimuutokset olivat laittomia, minkä totesi myös Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous päätöslauselmassaan 2519 (2023);

S. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on 24. helmikuuta 2022 lähtien käynyt laitonta, provosoimatonta ja perusteetonta hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan; katsoo, että tämä hyökkäyssota rikkoo ilmiselvästi ja räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita;

T. ottaa huomioon, että Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi 17. maaliskuuta 2023 pidätysmääräyksen Vladimir Putinista, koska hän on vastuussa sotarikoksesta, joka koskee ukrainalaisten lasten laittomia pakkosiirtoja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana;

1. tuomitsee jyrkästi kaikenlaiset vaalirikkomukset, joihin Vladimir Putinin hallinto syyllistyi 15.–17. maaliskuuta 2024 pidettyjen Venäjän ”presidentinvaalien” aikana, sekä kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien pitkäaikaisen ja järjestelmällisen polkemisen ja loukkaamisen ennen vaaleja; korostaa, että Venäjän ”presidentinvaalit” järjestettiin pelon ja sorron ilmapiirissä sekä Ukrainaan kohdistuvan laittoman, provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyssodan yhteydessä; panee merkille, että ”presidentinvaalien” aikana ei ollut todellisia vaihtoehtoisia ehdokkaita, vapaita tiedotusvälineitä, uskottavia tarkkailijoita eikä poliittisia vapauksia; toteaa, että Venäjän ”presidentinvaalit” olivat laittomat ja epädemokraattiset;

2. toteaa, että tämän Venäjän viranomaisten farssimaisen toiminnan ainoana tavoitteena oli luoda vaikutelma siitä, että Vladimir Putinilla, hänen väsymättömällä kansallisella tukahduttamispolitiikallaan ja ennen kaikkea Ukrainaan kohdistuvalla hyökkäyssodalla olisi vaaleissa vahvistettu legitimiteetti;

3. tuomitsee yksiselitteisesti Venäjän väliaikaisesti miehittämillä Ukrainan alueilla eli Krimin autonomisessa tasavallassa, Sevastopolin kaupungissa ja osissa Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueita järjestetyt laittomat ”vaalit”; korostaa, että vaalien järjestäminen näillä alueilla loukkaa selkeästi Ukrainan suvereniteettia ja on selvästi vastoin kansainvälistä oikeutta ja erityisesti YK:n peruskirjaa; pitää valitettavana, että Venäjän viranomaiset ovat käyttäneet väkivallan uhkaa, koska ihmisiä pakotettiin äänestämään aseistettujen venäläissotilaiden läsnä ollessa; muistuttaa, että EU ei tunnusta tulevaisuudessakaan näitä Ukrainan alueella järjestettyjä ”vaaleja” eikä niiden tuloksia, kuten korkea edustaja totesi EU:n puolesta; kehottaa EU:ta toteuttamaan rajoittavia toimenpiteitä niitä vastaan, jotka ovat osallistuneet laittomien vaalien järjestämiseen ja toteuttamiseen;

4. korostaa, että se, että Venäjä kieltäytyi sallimasta riippumatonta kansainvälistä tarkkailua presidentinvaaleissaan vastoin Etyjin osallistujavaltiona tekemiään kansainvälisiä sitoumuksia, osoittaa ennennäkemätöntä demokratian taantumista ja erittäin huolestuttavaa haluttomuutta noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia ja kunnioittaa vakiintuneita periaatteita, jotka koskevat yhteistyötä kansainvälisten instituutioiden kanssa; korostaa, että Venäjän viranomaisten päätös olla kutsumatta Etyjin/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa tarkkailemaan vaaleja osoittaa, että ne haluavat evätä äänestäjiltä vaalien puolueettoman ja riippumattoman arvioinnin;

5. kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä olemaan tunnustamatta Venäjän presidentinvaalien tuloksen legitiimiyttä, koska vaalit pidettiin Ukrainan laittomasti miehitetyillä alueilla ja koska Venäjälläkään vaalit eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset, ne eivät täyttäneet vaaleja koskevia kansainvälisiä perusnormeja eikä niillä siksi ollut demokraattista legitimiteettiä, ja kehottaa rajoittamaan suhteet Putiniin alueellisen rauhan sekä humanitaaristen ja ihmisoikeuksiin liittyvien tarkoitusten kannalta välttämättömiin asioihin, joita ovat esimerkiksi vankien vaihto, pakkosiirrettyjen lasten palauttaminen Ukrainaan tai poliittisten vankien vapauttamista koskevat vaatimukset;

6. ihailee niiden tuhansien ihmisten rohkeutta Venäjällä, jotka protestoivat Putinin hallintoa vastaan ja pyrkivät muuttamaan maansa demokratiaksi, myös ”vaalien” aikaisella vastarinnalla, kuten protesteilla, jotka ruuhkauttivat äänestyspaikat Venäjällä ja ulkomailla sunnuntaina 17. maaliskuuta 2024 klo 12.00;

7. toteaa jälleen, että Venäjän hallitus ja Vladimir Putin henkilökohtaisesti ovat rikosoikeudellisesti ja poliittisesti vastuussa näkyvimmän vastustajansa Aleksei Navalnyin murhasta; vaatii kansainvälistä tutkimusta hänen kuolemaansa liittyvistä olosuhteista, jotta siitä vastuussa olevat saadaan vastaamaan teoistaan;

8. vaatii edelleen vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit, mukaan lukien Vladimir Kara-Murza, Oleg Orlov, Aleksei Gorinov, Aleksandra Skotšilenko, Dmitri Ivanov, Ioann Kurmojarov, Viktoria Petrova, Maria Ponomarenko, Dmitri Talantov, Juri Dmitrijev, Lilija Tšanyševa, Ksenija Fadejeva, Ivan Safronov ja Ilja Yašin, sekä epäoikeudenmukaisesti vangitut toimittajat, mukaan lukien Alsu Kurmasheva ja Evan Gershkovich, ja maksamaan korvauksia heille ja heidän perheilleen, palauttamaan sanan- ja yhdistymisvapauden Venäjälle sekä lisäämään ihmisoikeusloukkausten kansainvälistä valvontaa ja seurantaa Venäjällä;

9. kehottaa Venäjän viranomaisia tarjoamaan välittömästi mahdollisuuden kattavaan sairaanhoitoon poliittisille vangeille, joilla on vakavia terveysongelmia, erityisesti Vladimir Kara-Murzalle; muistuttaa Venäjää siitä, että sen on noudatettava vankien oikeuksia koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan;

10. kehottaa Venäjän viranomaisia sallimaan konsuliviranomaisten vierailut sellaisten vankien luona, joilla on kaksoiskansalaisuus;

11. toteaa jälleen, että EU:n olisi toimittava täysipainoisesti Venäjän kansalaisyhteiskunnan, joka tunnustaa yleismaailmalliset demokraattiset arvot ja torjuu imperialismin, rinnalla ja hyödynnettävä EU:n ihmisoikeuspakotejärjestelmää ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden rankaisemiseksi; paheksuu Venäjän hallinnon tekemien ihmisoikeusloukkauksien eskaloitumista ja tuomitsee hallituksen arvostelijoihin, ihmisoikeuksien puolustajiin, sotaa vastustaviin aktivisteihin sekä riippumattomiin toimittajiin kohdistuvat jatkuvat tukahduttamistoimet ja hlbtiq-aktivisteihin kohdistuvan lisääntyneen sorron;

12. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden ja järjestöjen kanssa, jotta voidaan tukea poliittisia vankeja ja tarjota heille erityisesti lääkinnällistä ja oikeudellista apua, jota he saavat rajoitetusti tai joka on heiltä evätty, ja etsimään keinoja heidän vapauttamisekseen; kehottaa jälleen EU:n ja sen jäsenvaltioiden diplomaattisia edustustoja jatkamaan Venäjän poliittisen opposition jäsenten oikeudenkäyntien ja heidän vankilaolojensa tiivistä seuraamista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään edelleen tietoisuutta Venäjän heikkenevästä ihmisoikeustilanteesta ja painostamaan Venäjän hallitusta noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan;

13. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan edelleen aktiivisesti venäläisiä riippumattomia kansalaisjärjestöjä, riippumattomia tiedotusvälineitä ja ihmisoikeuksien puolustajia; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita käymään aktiivisesti vuoropuhelua Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa vastustavan Venäjän demokraattisen opposition kanssa ja tarjoamaan sille tukea;

14. kehottaa jäsenvaltioita myöntämään humanitaarisia viisumeja ja muuta tukea venäläisille toisinajattelijoille, myös asianajajille, joita uhkaa poliittinen vaino; toistaa kehotuksensa, että luotaisiin EU:n laajuinen monikertaviisumijärjestelmä ihmisoikeuksien puolustajia ja poliittisesti vainottuja henkilöitä varten ja hyödynnettäisiin olemassa olevaa joustoa lainsäädännön puutteiden korjaamiseksi, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirasto ehdotti vuoden 2023 raportissaan ”Protecting Human Rights Defenders at Risk: EU entry, stay and support”; korostaa tässä yhteydessä, että tällaiset järjestelmät voidaan ulottaa koskemaan myös oppositiojohtajia, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja muutoin poliittisesti vainottuja henkilöitä;

15. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita valmistautumaan tilanteeseen, jossa Venäjä, kuten myös Valko-Venäjä, lopettaa passien myöntämisen konsulaateissaan, jolloin EU ja kaikki sen jäsenvaltiot saattavat joutua tunnustamaan tosiasiallisen valtiottomuuden ja myöntämään matkustusasiakirjoja valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen 28 artiklan mukaisesti;

16. kehottaa yksinkertaistamaan prosesseja, joilla EU:ssa olevat venäläiset toisinajattelijat voivat rekisteröidä organisaatioita ja yhteisöjä, avata pankkitilejä ja hoitaa muita hallinnollisia tehtäviä, jotta he voivat jatkaa työtään maanpaossa;

17. pitää valitettavana, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán päätti toimia EU:n linjan vastaisesti ja onnitella Vladimir Putinia tämän lavastetusta uudelleenvalinnasta;

18. tukee Venäjän federaation ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Mariana Katzarovan työtä ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että YK:n ihmisoikeusneuvosto jatkaa hänen toimeksiantoaan jälleen vuonna 2024;

19. vahvistaa vankkumattoman solidaarisuutensa Ukrainan kansalle ja tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle maan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; tuomitsee näin ollen jälleen jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ja vaatii, että Venäjä ja sen sijaisjoukot lopettavat kaiken sotilaallisen toiminnan sekä iskunsa asuinalueille ja siviili-infrastruktuuriin, vetävät kaikki sotajoukkonsa pois Ukrainan koko kansainvälisesti tunnustetulta alueelta, lopettavat ukrainalaissiviilien pakkosiirrot, vapauttavat kaikki vangittuina olevat ukrainalaiset, etenkin lapset, ja lopettavat pysyvästi Ukrainan suvereniteetin, itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen ja uhkaamisen;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle ja Venäjän viranomaisille.

 

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2024
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö