Γνωμοδότηση - REGI_AD(2010)431007Γνωμοδότηση
REGI_AD(2010)431007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
(2009/2175(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Oldřich Vlasák

24.2.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: