Stanovisko - REGI_AD(2010)431007Stanovisko
REGI_AD(2010)431007

STANOVISKO
Výboru pre regionálny rozvoj
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
k novému vývoju v oblasti verejného obstarávania
(2009/2175(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Oldřich Vlasák

24.2.2010

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: