Arvamus - REGI_AD(2010)443149Arvamus
REGI_AD(2010)443149

ARVAMUS
Esitaja: regionaalarengukomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta, III jagu - Komisjon
(2010/2001(BUD))
Raportöör: László Surján

9.9.2010

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: