Γνωμοδότηση - REGI_AD(2011)456823Γνωμοδότηση
REGI_AD(2011)456823

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη
(2010/2277(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sophie Auconie

2.3.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: