Arvamus - REGI_AD(2011)456823Arvamus
REGI_AD(2011)456823

ARVAMUS
Esitaja: regionaalarengukomisjon
Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana
(2010/2277(INI))
Arvamuse koostaja: Sophie Auconie

2.3.2011

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: