Nuomonė - REGI_AD(2011)456823Nuomonė
REGI_AD(2011)456823

NUOMONĖ
Regioninės plėtros komiteto
pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir augimą
(2010/2277(INI))
Nuomonės referentė: Sophie Auconie

2.3.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: