Atzinums - REGI_AD(2011)456823Atzinums
REGI_AD(2011)456823

ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei
(2010/2277(INI))
Atzinumu sagatavoja: Sophie Auconie

2.3.2011

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: