Ændringsforslag - REGI_AM(2012)491027Ændringsforslag
REGI_AM(2012)491027

ÆNDRINGSFORSLAG
14 - 121
Udkast til betænkning
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
Forslag til forordning
(COM(2011)0612/2 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: