Τροπολογίες - REGI_AM(2012)491027Τροπολογίες
REGI_AM(2012)491027

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
14 - 121
Σχέδιο έκθεσης
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου
Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0612/2 - C7-C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: