Muudatusettepanekud - REGI_AM(2012)491027Muudatusettepanekud
REGI_AM(2012)491027

MUUDATUSETTEPANEKUD
14-121
Raporti projekt
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0612/2 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: