Tarkistukset - REGI_AM(2012)491027Tarkistukset
REGI_AM(2012)491027

TARKISTUKSET
14-121
Mietintöluonnos
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0612/2 - C7-C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: