Pakeitimai - REGI_AM(2012)491027Pakeitimai
REGI_AM(2012)491027

PAKEITIMAI
14-121
Pranešimo projektas
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0612/2 - C7-C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: