Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - REGI_AM(2012)491027Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
REGI_AM(2012)491027

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
14 - 121
Návrh správy
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
Návrh nariadenia
(COM(2011)0612/2 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: