Ändringsförslag - REGI_AM(2012)491027Ändringsförslag
REGI_AM(2012)491027

ÄNDRINGSFÖRSLAG
14 - 121
Förslag till betänkande
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006
Förslag till förordning
(COM(2011)0612/2 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: