Ændringsforslag - REGI_AM(2013)514645Ændringsforslag
REGI_AM(2013)514645

ÆNDRINGSFORSLAG
544
Udkast til betænkning
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)
om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006
Forslag til forordning
(COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))

25.6.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: