Tarkistukset - REGI_AM(2013)514645Tarkistukset
REGI_AM(2013)514645

TARKISTUS
544
Mietintöluonnos
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)
muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))

25.6.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: