Pakeitimai - REGI_AM(2013)514645Pakeitimai
REGI_AM(2013)514645

PAKEITIMAS
544
Pranešimo projektas
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))

25.6.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: