Amendementen - REGI_AM(2013)514645Amendementen
REGI_AM(2013)514645

AMENDEMENT
544
Ontwerpverslag
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)
Vaststelling van de gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006
Voorstel voor een verordening
(COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))

25.6.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: