Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - REGI_AM(2013)514645Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
REGI_AM(2013)514645

POZMEŇUJÚCI NÁVRH
544
Návrh správy
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)
o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú niektoré spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
Návrh nariadenia
(COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))

25.6.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: