Predlogi sprememb - REGI_AM(2013)514645Predlogi sprememb
REGI_AM(2013)514645

PREDLOG SPREMEMBE
544
Osnutek poročila
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)
o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006
Predlog uredbe
(COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))

25.6.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: