Ændringsforslag - REGI_AM(2013)514834Ændringsforslag
REGI_AM(2013)514834

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG
1 - 6
Udkast til betænkning
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
Forslag til forordning
(COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

2.7.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: