Τροπολογίες - REGI_AM(2013)514834Τροπολογίες
REGI_AM(2013)514834

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 6
Σχέδιο έκθεσης
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006
Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

2.7.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: