Tarkistukset - REGI_AM(2013)514834Tarkistukset
REGI_AM(2013)514834

KOMPROMISSITARKISTUKSET
1 - 6
Mietintöluonnos
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

2.7.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: