Pakeitimai - REGI_AM(2013)514834Pakeitimai
REGI_AM(2013)514834

KOMPROMISINIAI PAKEITIMAI
1 - 6
Pranešimo projektas
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

2.7.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: