Pakeitimai - REGI_AM(2016)582156Pakeitimai
REGI_AM(2016)582156

Pranešimo projektas
Mercedes Bresso
(PE580.480v01-00)
ES Alpių regiono strategija
(2015/2324(INI))

27.4.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: