PDF 177kWORD 310k

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2019)1002_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 2 października 2019 r., w godz. 15.00 – 18.00

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         3 września 2019 r. PV – PE641.079v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

*** Głosowanie ***

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Przewodniczący:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 9 września 2019 r., godz. 17.00

5. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Współsprawozdawcy:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Sprawozdawca:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

7. Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Sprawozdawca:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

8. Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Sprawozdawca:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

9. Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania ***

10. Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG

 

 

 

         Decyzja w sprawie zastosowania procedury uproszczonej bez poprawek (art. 52 ust. 1 Regulaminu)

11. Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do ustanowienia finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Przedm. właśc.:

 

REGI*

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL*

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

         4 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

(Wysłuchanie kandydata na komisarza do spraw spójności i reform: 2 października 2019 r. w godz. 18.30–21.30 – sala: JAN 2Q2 (Bruksela))

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności