PDF 179kWORD 281k

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2020)0120_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 20 stycznia 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 21 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Wymiana poglądów z Lilianą Pawłową, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

4. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

5. Sprawozdanie z negocjacji międzyinstytucjonalnych dotyczących rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, EFRR/Funduszu Spójności i INTERREG

* * *

20 stycznia 2020 r., w godz. 17.00

Przy drzwiach zamkniętych

6. Posiedzenie koordynatorów

* * *

21 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

*** Głosowanie ***

7. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 11 grudnia 2019 r., godz. 18.00

8. Zmiana decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Przewodniczący:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Przedm. właśc.:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

*** Koniec głosowania ***

9. Wymiana poglądów z Elisą Ferreirą, komisarz do spraw spójności i reform

* * *

21 stycznia 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30

10. Wymiana poglądów z ministrem rozwoju regionalnego i funduszy unijnych, urzędującym przewodniczącym Rady Marko Pavićem na temat priorytetów prezydencji chorwackiej w Radzie.

11. Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR)

REGI/9/02362

         Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącym CPMR i przewodniczącym regionu Toskania Enrico Rossim oraz z sekretarz generalną CPMR Eleni Marianou

12. Zatwierdzenie decyzji koordynatorów

13. Sprawy różne

14. Następne posiedzenia

         19 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności