PDF 168kWORD 1019k

 

 

Regioninės plėtros komitetas

 

REGI(2020)0219_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 19 d., trečiadienis, 15.00–18.30 val.

2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. gruodžio 4–5 d. PV – PE645.077v01-00

         2020 m. sausio 20–21 d. PV – PE646.899v01-00

3. Pirmininko pranešimai

4. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

REGI/9/02350

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

 

Pranešėjas:

 

Manolis Kefalogiannis (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

 

         Komisijos pranešimas

5. B teminio skyriaus organizuojamas praktinis seminaras „Teisingos pertvarkos fondas“

REGI/9/02526

         (Žr. atskirą darbotvarkės projektą)

* * *

2020 m. vasario 20 d. 9.00–12.30 val.

6. Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)

REGI/9/01805

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE646.963v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AGRI –

Elsi Katainen (RENEW)

PR – PE646.753v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

7. Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

REGI/9/02530

 

Pranešėja:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su pagrindiniu pranešėju Pierre'u Larrouturou

8. Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR)

REGI/9/02521

         Keitimasis nuomonėmis

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

         2020 m. kovo 16 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. kovo 17 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

* * *

2020 m. vasario 20 d. 10.30 val.

Uždaras

11. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2020 m. vasario 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika