PDF 170kWORD 283k

 

 

Reģionālās attīstības komiteja

 

REGI(2020)0219_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 19. februārī, plkst. 15.00–18.30

Ceturtdien, 2020. gada 20. februārī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4.–5. decembrī PV – PE645.077v01-00

         2020. gada 20.–21. janvārī PV – PE646.899v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

REGI/9/02350

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

 

Referents:

 

Manolis Kefalogiannis (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

REGI

 

 

Atzinumi:

 

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

 

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

5. Politikas departamenta B organizēts darbseminārs par tematu "Taisnīgas pārkārtošanās fonds"

REGI/9/02526

         (skatīt atsevišķu darba kārtības projektu)

* * *

2020. gada 20. februārī plkst. 9.00–12.30

6. Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā

REGI/9/01805

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE646.963v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AGRI –

Elsi Katainen (Renew)

PR – PE646.753v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

7. Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

REGI/9/02530

 

Referente:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar galveno referentu Pierre Larrouturou

8. Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR)

REGI/9/02521

         Viedokļu apmaiņa

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 16. martā plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2020. gada 17. martā plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

* * *

2020. gada 20. februārī plkst. 10.30

Aiz slēgtām durvīm

11. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika