PDF 183kWORD 284k

 

 

Výbor pre regionálny rozvoj

 

REGI(2021)0224_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 24. februára 2021 od 9.45 do 12.00 h a od 12.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

a s účasťou členov výboru REGI na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         18. decembra 2020 PV – PE663.132v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie na diaľku ***

4. Politika súdržnosti a regionálne stratégie v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy

REGI/9/02935

 2020/2074(INI) 

 

Spravodajca:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

Gestorský výbor:

 

REGI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI

Susana Solís Pérez (Renew)

AD – PE653.872v02-00
AM – PE657.316v01-00

 

ITRE

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

TRAN

Gheorghe Falcă (PPE)

AD – PE655.927v02-00
AM – PE657.259v01-00

 

AGRI

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

AD – PE660.319v02-00
AM – PE662.106v01-00

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. január 2021, 12.00 h

5. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

REGI/9/03700

 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PA – PE662.007v01-00
AM – PE663.391v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE655.922v01-00

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. január 2021, 18.00 h

6. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021

REGI/9/05375

         prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

Hlasovanie na diaľku sa uskutoční s použitím systému iVote. Výsledky budú poslancom oznámené e-mailom.
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa začne o 9.45 h a skončí o 10.45 h.
Záverečné hlasovanie sa začne o 14.15 h a skončí o 15.15 h.

* * *

24. februára 2021 od 10.00 do 12.00 h

Verejné vypočutie

7. Vykonávanie Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII/CRII+) v európskych regiónoch

REGI/9/05385

         Vypočutie

(osobitný program)

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze

         16. marca 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

* * *

24. februára 2021 od 12.00 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

10. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 22. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia