Σχέδιο ημερήσιας διάταξης - REGI_OJ(2023)01-25_1Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
REGI_OJ(2023)01-25_1

REGI_OJ(2023)01-25_1

 

 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

REGI(2023)0125_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα: ANTALL (2Q2)

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

  24-25 Οκτωβρίου 2022 PV – PE738.584v01-00

  30 Νοεμβρίου 2022 PV – PE739.611v01-00

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Ανταλλαγή απόψεων με τον Peter Kullgren, υπουργό Αγροτικών Υποθέσεων, σχετικά με τις προτεραιότητες της σουηδικής Προεδρίας

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

5. Απαλλαγή 2021: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή

REGI/9/09663

 2022/2081(DEC) COM(2022)0323[01] – C9-0227/2022

 

Συντάκτης γνωμοδότησης:

 

Younous Omarjee (The Left)

PA – PE738.589v01-00
AM – PE739.687v01-00

Επί της ουσίας:

 

CONT

Jeroen Lenaers (PPE)
Monika Hohlmeier (PPE)

 

  Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 7 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12.00

6. Το νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ

REGI/9/08488

 2022/2023(INI) 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης:

 

Marcos Ros Sempere (S&D)

PA – PE736.715v01-00
AM – PE738.517v01-00

Επί της ουσίας:

 

TRAN

Andrey Novakov (PPE)

PR – PE736.365v01-00
AM – PE737.364v02-00

  Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12.00

7. Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής 2023

REGI/9/10912

 2022/2150(INI) 

 

Πρόεδρος:

 

Younous Omarjee (The Left)

 

Επί της ουσίας:

 

ECON*

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE739.576v01-00
AM – PE740.642v01-00

  Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

8. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)

REGI/9/11049

 2023/2502(DEA) C(2022)09242

 

Επί της ουσίας:

 

REGI

 

 

  Παρουσίαση από την Επιτροπή

9. Εκτέλεση των κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 (Φινλανδία)

25 Ιανουαρίου 2023, από 14.30 έως 18.30

10. Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις

Τριμερής διάλογος για το REPowerEU

11. Παρουσίαση της ανακοίνωσης με τίτλο «Harnessing talent in Europe’s regions» (Αξιοποίηση ταλέντων στις περιφέρειες της Ευρώπης) με την Επίτροπο Ferreira

12. Ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Vestager σχετικά με τις περιφερειακές πτυχές της αναθεώρησης του RGEC και του De Minimis

13. Διάφορα

14. Προσεχείς συνεδριάσεις

  27-28 Φεβρουαρίου 2023 (Βρυξέλλες)

* * *

25 Ιανουαρίου 2023, από 17.00 έως 18.30  (κεκλεισμένων των θυρών)

15. Συνεδρίαση των συντονιστών

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιανουαρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου