Förslag till föredragningslista - REGI_OJ(2023)01-25_1Förslag till föredragningslista
REGI_OJ(2023)01-25_1

REGI_OJ(2023)01-25_1

 

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2023)0125_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 25 januari 2023 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: ANTALL (2Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

  24–25 oktober 2022 PV – PE738.584v01-00

  30 november 2022 PV – PE739.611v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Diskussion med Peter Kullgren, landsbygdsminister, om det svenska ordförandeskapets prioriteringar

*** Omröstning ***

5. Ansvarsfrihet 2021: EU:s allmänna budget – kommissionen

REGI/9/09663

 2022/2081(DEC) COM(2022)0323[01] – C9-0227/2022

 

Föredragande av yttrande:

 

Younous Omarjee (The Left)

PA – PE738.589v01-00
AM – PE739.687v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT

Jeroen Lenaers (PPE)
Monika Hohlmeier (PPE)

 

  Antagande av förslag till yttrande

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 december 2022 kl. 12.00

6. EU:s nya ram för mobilitet i städer

REGI/9/08488

 2022/2023(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Marcos Ros Sempere (S&D)

PA – PE736.715v01-00
AM – PE738.517v01-00

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

Andrey Novakov (PPE)

PR – PE736.365v01-00
AM – PE737.364v02-00

  Antagande av förslag till yttrande

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2022 kl. 12.00

7. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken 2023

REGI/9/10912

 2022/2150(INI) 

 

Ordförande:

 

Younous Omarjee (The Left)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON*

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE739.576v01-00
AM – PE740.642v01-00

  Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Slut på omröstningen ***

8. Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts)

REGI/9/11049

 2023/2502(DEA) C(2022)09242

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

  Föredragning av kommissionen

9. Genomförande av fonder 2014–2020 (Finland)

25 januari 2023 kl. 14.30–18.30

10. Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

Trepartsmöte om REPowerEU

11. Presentation av meddelandet om att tillvarata talanger i Europas regioner, med kommissionsledamot Ferreira

12. Diskussion om de regionala aspekterna av revideringen av den allmänna gruppundantagsförordningen och förordningen om stöd av mindre betydelse, med kommissionsledamot Vestager

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden

  27–28 februari 2023 (Bryssel)

* * *

25 januari 2023 kl. 17.00–18.30  (inom stängda dörrar)

15. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 17 januari 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy