Проектостановище - REGI_PA(2020)662007Проектостановище
REGI_PA(2020)662007

  ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
  на комисията по регионално развитие
  на вниманието на комисията по бюджетен контрол
  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - Европейска комисия
  (2020/2140(DEC))
  Докладчик по становище: Тамаш Дойч

  8.12.2020

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: