Проектостановище - REGI_PA(2020)662007Проектостановище
REGI_PA(2020)662007

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - Европейска комисия
(2020/2140(DEC))
Докладчик по становище: Тамаш Дойч

8.12.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: