Projekt opinii - REGI_PA(2020)662007Projekt opinii
REGI_PA(2020)662007

  PROJEKT OPINII
  Komisji Rozwoju Regionalnego
  dla Komisji Kontroli Budżetowej
  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Komisja Europejska
  (2020/2140(DEC))
  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch

  8.12.2020

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: