Σχέδιο έκθεσης - REGI_PR(2016)580480Σχέδιο έκθεσης
REGI_PR(2016)580480

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων
(2015/2324(INI))
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Mercedes Bresso

30.3.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: