Návrh správy - REGI_PR(2016)580480Návrh správy
REGI_PR(2016)580480

NÁVRH SPRÁVY
o stratégii Európskej únie pre alpský región
(2015/2324(INI))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajkyňa: Mercedes Bresso

30.3.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: