Σχέδιο έκθεσης - REGI_PR(2017)604868Σχέδιο έκθεσης
REGI_PR(2017)604868

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ
  (2017/2040(INI))
  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγητής: Andrea Cozzolino

  20.7.2017

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: