Dréacht-tuarascáil - REGI_PR(2018)626671Dréacht-tuarascáil
REGI_PR(2018)626671

DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim Bainistithe Teorainneacha agus Víosaí
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
Rapóirtéir: Andrey Novakov, Constanze Krehl

13.9.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: