Σχέδιο έκθεσης - REGI_PR(2020)648609Σχέδιο έκθεσης
REGI_PR(2020)648609

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Μανώλης Κεφαλογιάννης

23.3.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: