Pranešimo projektas - REGI_PR(2020)648609Pranešimo projektas
REGI_PR(2020)648609

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Manolis Kefalogiannis

23.3.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: