Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
7. parlamentārais sasaukums - 2009. gada jūlijs
PDF 1223k
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

IV PIELIKUMS : Pamatnostādnes un vispārējie kritēriji, kas jāievēro, izraugoties tēmas iekļaušanai darba kārtībā debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem saskaņā ar 122. pantu

Pamatprincipi

1.    Rezolūcijas priekšlikums, kurš vērsts uz to, lai Parlaments balsojot varētu Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām darīt zināmu savu attieksmi pret paredzamu notikumu, pirms tas ir noticis, ir prioritārs, ja vienīgā Eiropas Parlamenta sesija, kad balsošana var notikt laikus, ir pašreizējā sesija.

2.    Rezolūcijas priekšlikums nepārsniedz piecsimt vārdus.

3.    Jautājumi, kas ietilpst Līgumā noteiktajās Eiropas Savienības kompetencēs, jāuzskata par prioritāriem, ja tie ir īpaši svarīgi.

4.    Izraudzīto jautājumu skaitam nevajadzētu pārsniegt trīs jautājumus, ieskaitot apakšpunktus, lai debates varētu notikt atbilstoši to svarīgumam.

Piemērošanas noteikumi

5.    Pamatprincipus, kurus ievēro, izraugoties jautājumus iekļaušanai darba kārtībā debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem, dara zināmus Parlamentam un politiskajām grupām.

Uzstāšanās ilguma ierobežošana un sadale

6.    Lai labāk izmantotu atvēlēto laiku, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar politisko grupu priekšsēdētājiem vienojas ar Padomi un Komisiju par šo abu iestāžu iespējamā uzstāšanās ilguma noteikšanu debatēs par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem.

Termiņš grozījumu iesniegšanai

7.    Iesniegšanas termiņu rezolūcijas priekšlikumu grozījumiem nosaka tādu, lai deputāti un politiskās grupas varētu šos grozījumus pienācīgi izskatīt laikā starp iepriekšminēto grozījumu tekstu izdalīšanu oficiālajās valodās un debatēm par rezolūciju priekšlikumiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika