Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
PDF 1218k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

LIITE V  : Euroopan unionin yleisen talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittelyssä noudatettava menettely

1 artikla : Istuntoasiakirjat

1.    Seuraavat asiakirjat painetaan ja jaetaan:

a)    komission tiedonanto EHTY:n perustamissopimuksen 78 artiklan 9 kohdan, EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 9 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan 9 kohdan mukaisesta enimmäismäärästä;

b)    komission tai neuvoston ehdotus uudeksi enimmäismääräksi;

c)    neuvoston yhteenveto tuloksista, joihin se on päätynyt käsitellessään parlamentin talousarvioesitykseen tekemiä tarkistuksia ja muutosehdotuksia;

d)    neuvoston muutokset parlamentin hyväksymiin talousarvioesityksen tarkistuksiin;

e)    neuvoston kanta uuden enimmäismäärän asettamiseen;

f)    uusi talousarvioesitys, joka on laadittu EHTY:n perustamissopimuksen 78 artiklan 8 kohdan, EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 8 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan 8 kohdan mukaisesti;

g)    päätösluonnokset, jotka koskevat EHTY:n perustamissopimuksen 78 b artiklan, EY:n perustamissopimuksen 273 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 178 artiklan mukaisia väliaikaisia kahdestoistaosia.

2.    Edellä mainitut asiakirjat lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. Valiokunnat, joita asia koskee, voivat antaa lausunnon.

3.    Jos muut valiokunnat haluavat antaa asiasta lausunnon, puhemies asettaa määräajan, jonka kuluessa lausunnot on toimitettava asiasta vastaavalle valiokunnalle.

2 artikla : Enimmäismäärä

1.    Jäsen voi seuraavien ehtojen mukaisesti esittää ja puoltaa päätösehdotuksia uuden enimmäismäärän asettamisesta.

2.    Ehdotukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään kirjallisesti ja vähintään 40 jäsenen allekirjoittamina tai jonkin poliittisen ryhmän tai valiokunnan puolesta.

3.    Puhemies asettaa määräajan näiden ehdotusten jättämiselle.

4.    Asiasta vastaava valiokunta antaa selvityksen ehdotuksista ennen niiden täysistuntokäsittelyä.

5.    Tämän jälkeen parlamentti äänestää ehdotuksista.

Parlamentti tekee päätöksen jäsentensä enemmistöllä ja kolmella viidesosalla annetuista äänistä.

Jos neuvosto on ilmoittanut parlamentille, että se hyväksyy uuden enimmäismäärän asettamisen, puhemies ilmoittaa täysistunnossa, että muutettu enimmäismäärä on hyväksytty.

Jos neuvosto hylkää ehdotuksen, neuvoston kanta annetaan asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.

3 artikla : Talousarvioesityksen käsittely – ensimmäinen vaihe

1.    Jollei jäljempänä mainituista ehdoista muuta johdu, jokainen jäsen voi jättää käsiteltäväksi ja puoltaa

-    tarkistusluonnoksia talousarvioesitykseen

-    muutosehdotuksia talousarvioesitykseen.

2.    Tarkistusluonnokset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään kirjallisesti vähintään 40 jäsenen allekirjoittamina tai jonkin poliittisen ryhmän tai valiokunnan puolesta. Lisäksi tarkistusluonnoksissa on viitattava tiettyyn talousarvion kohtaan ja niiden on säilytettävä talousarvion tulojen ja menojen tasapaino. Tarkistusluonnokset sisältävät kaikki tarvittavat tiedot asianomaista talousarvion kohtaa koskevasta selvitysosasta.

Samat määräykset koskevat myös muutosehdotuksia.

Kaikki talousarvioesitystä koskevat tarkistusluonnokset tai muutosehdotukset on perusteltava kirjallisesti.

3.    Puhemies asettaa määräajan tarkistusluonnosten ja muutosehdotusten jättämiselle.

Puhemies asettaa kaksi määräaikaa tarkistusluonnosten ja muutosehdotusten jättämiselle. Ensimmäisen on oltava ennen kuin asiasta vastaava valiokunta hyväksyy mietinnön ja toisen mietinnön hyväksymisen jälkeen.

4.    Asiasta vastaava valiokunta antaa lausuntonsa tehdyistä esityksistä ennen niiden täysistuntokäsittelyä.

Asiasta vastaavan valiokunnan hylkäämistä tarkistusluonnoksista ja muutosehdotuksista ei äänestetä täysistunnossa, ellei jokin valiokunta tai vähintään 40 jäsentä ole kirjallisesti pyytänyt äänestystä puhemiehen asettamassa määräajassa; määräajan päättyessä äänestyksen alkuun ei missään tapauksessa saa olla vähempää kuin 24 tuntia.

5.    Parlamentin ennakkoarviota tuloista ja menoista koskevat tarkistusluonnokset, jotka ovat samankaltaisia kuin tarkistusluonnokset, jotka parlamentti on hylännyt laadittaessa ennakkoarviota tuloista ja menoista, käsitellään vain, jos asiasta vastaava valiokunta on antanut niistä puoltavan lausunnon.

6.    Työjärjestyksen 55 artiklan 2 kohdasta poiketen parlamentti äänestää erikseen ja kohta kohdalta

-    kustakin tarkistusluonnoksesta ja muutosehdotuksesta,

-    kustakin talousarvioesityksen pääluokasta,

-    talousarvioesitystä koskevasta päätöslauselmaesityksestä.

Työjärjestyksen 161 artiklan 4–8 kohtaa on kuitenkin sovellettava.

7.    Talousarvioesityksen momentit, luvut, osastot ja pääluokat, joita koskevia tarkistusluonnoksia ja muutosehdotuksia ei ole jätetty käsiteltäväksi, katsotaan hyväksytyiksi.

8.    Tarkistusluonnosten hyväksymiseen tarvitaan parlamentin jäsenten enemmistö.

Muutosehdotusten hyväksymiseen tarvitaan annettujen äänten enemmistö.

9.    Jos parlamentti on hyväksynyt tarkistusesityksiä, joiden seurauksena talousarvioesityksen menot ylittäisivät vahvistetun enimmäismäärän, asiasta vastaava valiokunta antaa parlamentille ehdotuksen uudesta enimmäismäärästä EHTY:n perustamissopimuksen 78 artiklan 9 kohdan viimeisen alakohdan, EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 9 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan 9 kohdan mukaisesti. Ehdotuksesta äänestetään sen jälkeen, kun talousarvioesityksen eri pääluokista on äänestetty. Parlamentti tekee päätöksen jäsentensä enemmistöllä ja kolmella viidesosalla annetuista äänistä. Jos ehdotus hylätään, talousarvioesitys kokonaisuudessaan palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan.

10.    Jos parlamentti ei ole tehnyt tarkistuksia talousarvioesitykseen eikä hyväksynyt muutosehdotuksia tai talousarvion hylkäysesitystä, puhemies julistaa täysistunnossa talousarvion lopullisesti vahvistetuksi.

Jos parlamentti on tehnyt tarkistuksia talousarvioesitykseen tai hyväksynyt muutosehdotuksia, talousarvioesitys tarkistuksineen tai muutoksineen yhdessä perustelujen kanssa lähetetään neuvostolle ja komissiolle.

11.    Pöytäkirja istunnosta, jossa parlamentti on ilmaissut kantansa talousarvioesitykseen, lähetetään neuvostolle ja komissiolle.

4 artikla : Talousarvion lopullinen vahvistaminen ensimmäisen käsittelyn jälkeen

Sen jälkeen kun neuvosto on ilmoittanut parlamentille, että se ei ole muuttanut parlamentin tekemiä tarkistuksia ja että se on hyväksynyt tai jättänyt hylkäämättä parlamentin tekemät muutosehdotukset, puhemies julistaa täysistunnossa talousarvioesityksen lopullisesti vahvistetuksi. Puhemies huolehtii siitä, että talousarvio julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla : Neuvoston käsittelyn tulosten tarkastelu – toinen vaihe

1.    Jos neuvosto on muuttanut yhtä tai useampaa parlamentin hyväksymistä tarkistuksista, neuvoston muuttama teksti lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan.

2.    Jollei jäljempänä mainituista ehdoista muuta johdu, jäsen voi jättää käsiteltäväksi tai puoltaa tarkistusluonnoksia neuvoston muuttamaan tekstiin.

3.    Tällaiset tarkistusluonnokset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään kirjallisesti vähintään 40 jäsenen allekirjoittamina tai jonkin valiokunnan puolesta ja jos ne säilyttävät talousarvion tulojen ja menojen tasapainon. Työjärjestyksen 49 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta tässä yhteydessä.

Tarkistusluonnokset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne koskevat neuvoston muuttamia tekstejä.

4.    Puhemies asettaa määräajan tarkistusluonnosten jättämiselle.

5.    Asiasta vastaava valiokunta ilmaisee kantansa neuvoston muuttamiin teksteihin ja antaa lausuntonsa muutettuja tekstejä koskevista tarkistusluonnoksista.

6.    Tarkistusluonnoksista neuvoston muuttamiin teksteihin äänestetään täysistunnossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan määräyksiä. Parlamentti tekee päätöksen jäsentensä enemmistöllä ja kolmella viidesosalla annetuista äänistä. Jos tarkistusluonnokset hyväksytään, neuvoston muuttama teksti katsotaan hylätyksi. Jos tarkistusluonnokset hylätään, neuvoston muuttama teksti katsotaan hyväksytyksi.

7.    Neuvoston yhteenvedosta, joka koskee parlamentin hyväksymien muutosehdotusten käsittelyä neuvostossa, keskustellaan, minkä jälkeen voidaan äänestää päätöslauselmaesityksestä.

8.    Tässä artiklassa tarkoitetun menettelyn päätyttyä ja jollei 6 artiklan määräyksistä muuta johdu, puhemies julistaa täysistunnossa talousarvion lopullisesti vahvistetuksi. Puhemies huolehtii siitä, että talousarvio julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla : Talousarvioesityksen hylkääminen kokonaisuudessaan

1.    Jokin valiokunta tai vähintään 40 parlamentin jäsentä voi perustelluista syistä ehdottaa talousarvioesityksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Tällainen ehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos se on perusteltu kirjallisesti ja jos se on jätetty käsiteltäväksi puhemiehen asettamassa määräajassa. Hylkäämisperusteet eivät saa olla ristiriitaisia.

2.    Asiasta vastaava valiokunta antaa tällaisesta ehdotuksesta lausuntonsa ennen kuin siitä äänestetään täysistunnossa.

Parlamentti tekee päätöksen jäsentensä enemmistöllä ja kahdella kolmasosalla annetuista äänistä. Jos hylkäämisehdotus hyväksytään, talousarvioesitys kokonaisuudessaan lähetetään takaisin neuvostoon.

7 artikla : Väliaikaiset kahdestoistaosat

1.    Jäljempänä mainittuja ehtoja noudattaen jäsen voi sellaisten menojen osalta, jotka eivät johdu perustamissopimuksesta tai sen nojalla annetuista säädöksistä, esittää päätösehdotuksen, joka poikkeaa neuvoston tekemästä päätöksestä hyväksyä väliaikaisen kahdestoistaosan ylittävät menot.

2.    Päätösehdotukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos ne esitetään kirjallisesti vähintään 40 jäsenen allekirjoittamina tai jonkin poliittisen ryhmän tai valiokunnan puolesta ja jos ne sisältävät päätösehdotuksen perustelut.

3.    Asiasta vastaava valiokunta antaa lausuntonsa ehdotuksista ennen niiden täysistuntokäsittelyä.

4.    Parlamentti tekee päätöksen jäsentensä enemmistöllä ja kolmella viidesosalla annetuista äänistä.

8 artikla : Parlamentin ennakkoarvion laatimismenettely

1.    Parlamentin talousarviota koskevissa kysymyksissä puhemiehistö ja talousarviosta vastaava valiokunta päättävät seuraavista asioista peräkkäisissä vaiheissa:

a)    hallintokaavio,

b)    alustava ennakkoarvioesitys ja ennakkoarvioesitys tuloista ja menoista.

2.    Hallintokaaviosta päätetään seuraavan menettelyn mukaisesti:

a)    puhemiehistö laatii hallintokaavion kullekin varainhoitovuodelle,

b)    puhemiehistön ja talousarviosta vastaavan valiokunnan välinen neuvottelumenettely aloitetaan, jos valiokunnan lausunto eroaa puhemiehistön alkuperäisistä päätöksistä,

c)    menettelyn päätteeksi puhemiehistö tekee lopullisen päätöksen hallintokaavioon liittyvistä ennakkoarvioista työjärjestyksen 207 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti tehtyjä päätöksiä.

3.    Menettely varsinaisten tuloja ja menoja koskevien ennakkoarvioiden valmistelemiseksi aloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun puhemiehistö on tehnyt lopullisen päätöksensä hallintokaaviosta. Menettelyssä noudatetaan seuraavia työjärjestyksen 79 artiklan mukaisia vaiheita:

a)    puhemiehistö laatii alustavan ennakkoarvioesityksen tuloista ja menoista (1 kohta);

b)    talousarviosta vastaava valiokunta laatii ennakkoarvioesityksen tuloista ja menoista (2 kohta);

c)    neuvottelumenettely aloitetaan, jos talousarviosta vastaavan valiokunnan ja puhemiehistön kannat poikkeavat toisistaan huomattavasti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö