Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
PDF 1295k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

V. MELLÉKLET : Az Európai Unió általános költségvetése és pótköltségvetései vizsgálatának végrehajtási eljárásai

1. cikk : Munkadokumentumok

1.    A következő dokumentumokat nyomtatják ki és osztják szét:

a)    a Bizottságnak az ESZAK-Szerződés 78. cikke (9) bekezdésében, az EK-Szerződés 272. cikke (9) bekezdésében és az Euratom Szerződés 177. cikke (9) bekezdésében megállapított, a legmagasabb arányra vonatkozó közleményei;

b)    a Bizottság vagy a Tanács új arány megállapítására vonatkozó javaslata;

c)    a Tanács összefoglalói a Parlament által a költségvetés-tervezethez elfogadott módosításokról és a javasolt változtatásokról szóló tanácskozásokról;

d)    a Tanács változtatásai a Parlament által a költségvetés-tervezethez elfogadott módosításokhoz;

e)    a Tanácsnak az új legmagasabb arány megállapításáról szóló álláspontja;

f)    az ESZAK-Szerződés 78. cikkének (8) bekezdése, az EK-Szerződés 272. cikkének (8) bekezdése és az Euratom Szerződés 177. cikkének (8) bekezdése szerint elkészített új költségvetés-tervezet;

g)    az ESZAK-Szerződés 78b cikkében, az EK-Szerződés 273. cikkében és az Euratom Szerződés 178. cikkében megállapított, ideiglenes tizenkettedekről szóló határozattervezetek.

2.    E dokumentumokat az illetékes bizottsághoz utalják. Az érintett bizottságok véleményt nyilváníthatnak.

3.    Ha más bizottság véleményt kíván nyilvánítani, az elnök e véleményeknek az illetékes bizottsággal történő közlésére határidőt állapít meg.

2. cikk : Arány

1.    Az alábbi feltételeknek megfelelően bármely képviselő az új legmagasabb arányt megállapító határozati javaslatokat terjeszthet elő és mellettük támogatólag felszólalhat.

2.    Az ilyen javaslatok csak abban az esetben fogadhatók el, ha írásban, legalább negyven képviselő aláírásával, illetve képviselőcsoport vagy bizottság nevében kerülnek előterjesztésre.

3.    Az elnök az ilyen javaslatok előterjesztésére határidőt állapít meg.

4.    Az illetékes bizottság a javaslatokról parlamenti megvitatásukat megelőzően jelentést készít.

5.    Ezután a Parlament szavaz a javaslatokról.

A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok háromötödével határoz.

Ha a Tanács tájékoztatta a Parlamentet az új arány megállapításának jóváhagyásáról, az elnök a Parlamentben bejelenti, hogy az új módosított arányt elfogadták.

Ellenkező esetben a Tanács álláspontját az illetékes bizottsághoz utalják.

3. cikk : A költségvetés-tervezet vizsgálata – első szakasz

1.    Az alábbi feltételek szerint bármely képviselő

-    a költségvetés-tervezethez módosítástervezeteket,

-    a költségvetés-tervezethez javasolt változtatásokat

terjeszthet elő, és ezek mellett támogatólag felszólalhat.

2.    A módosítástervezetek csak abban az esetben fogadhatók el, ha írásban, legalább negyven képviselő aláírásával, illetve képviselőcsoport vagy bizottság nevében kerülnek előterjesztésre, meghatározzák azt a költségvetési tételt, amelyre a tervezet vonatkozik, és biztosítják a bevételek és a kiadások közötti egyensúly fenntartását. A módosítástervezetek tartalmazzák a kérdéses költségvetési tétel magyarázatára vonatkozó valamennyi lényeges információt.

Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak a javasolt változtatásokra.

A költségvetési tervezetre vonatkozó minden módosítástervezetet vagy javasolt változtatást írásban indokolni kell.

3.    Az elnök a módosítástervezetek és a javasolt változtatások előterjesztésére határidőt tűz ki.

Az elnök két határidőt tűz ki a módosítástervezetek és a javasolt változtatások előterjesztésére: az elsőt az illetékes bizottság jelentésének elfogadását megelőző, a másodikat az azt követő időpontra.

4.    Az illetékes bizottság a benyújtott szövegekről parlamenti megvitatásuk előtt véleményt nyilvánít.

Az illetékes bizottságban elutasított módosítástervezeteket és javasolt változtatásokat nem bocsátják szavazásra a Parlamentben, kivéve, ha azt az elnök által megállapítandó határidő lejárta előtt valamely bizottság vagy legalább negyven képviselő írásban kéri; ez a határidő semmiképpen nem lehet rövidebb a szavazás kezdetét megelőző huszonnégy óránál.

5.    A parlamenti költségvetési előirányzatokhoz előterjesztett, a Parlament által a költségvetési előirányzat elkészítésekor elutasított módosítástervezetekhez hasonló módosítástervezeteket csak az illetékes bizottság kedvező véleménye esetén vitatják meg.

6.    Az eljárási szabályzat 55. cikkének (2) bekezdésétől eltérően, a Parlament külön és egymást követő szavazást tart:

-    az egyes módosítástervezetekről és az egyes javasolt változtatásokról;

-    a költségvetés-tervezet egyes szakaszairól;

-    a költségvetés-tervezetet érintő állásfoglalási indítványról.

A 161. cikk (4)-(8) bekezdése azonban alkalmazandó.

7.    A költségvetés-tervezet azon cikkei, fejezetei, címei és szakaszai, amelyekre vonatkozólag nem terjesztettek elő módosítástervezeteket vagy javasolt változtatásokat, elfogadottnak tekintendők.

8.    A módosítástervezetek elfogadásához a parlamenti képviselők többségének szavazata szükséges.

A javasolt változtatások elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

9.    Ha a Parlament olyan módosítástervezeteket fogadott el, amelyek a költségvetés-tervezetben jelzett kiadásokat a megállapított legmagasabb arány fölé emelnék, az illetékes bizottság az ESZAK Szerződés 78. cikke (9) bekezdésének utolsó albekezdése, az EK-Szerződés 272. cikkének (9) bekezdése és az Euratom Szerződés 177. cikkének (9) bekezdése alapján az új legmagasabb arány megállapítására vonatkozó javaslatot nyújt be a Parlamentnek. A javaslatot a költségvetés-tervezet különböző szakaszairól történő szavazást követően bocsátják szavazásra. A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok háromötödével határoz. Ha a javaslatot elutasítják, a teljes költségvetési tervezetet visszautalják az illetékes bizottsághoz.

10.    Ha a Parlament nem módosította a költségvetés-tervezetet, nem fogadott el javasolt változtatásokat vagy a költségvetés-tervezet elutasítására vonatkozó javaslatot, az elnök a Parlamentnek bejelenti, hogy a költségvetést véglegesen elfogadták.

Ha a Parlament a költségvetés-tervezetet módosította, vagy javasolt változtatásokat fogadott el, az így módosított vagy a javasolt változtatásokkal ellátott költségvetés-tervezetet az indokolásokkal együtt a Tanácshoz és a Bizottsághoz továbbítják.

11.    Azon ülés jegyzőkönyvét, amelyen a Parlament a költségvetés-tervezetről véleményt nyilvánított, a Tanácshoz és a Bizottsághoz továbbítják.

4. cikk : A költségvetés végleges elfogadása az első olvasatot követően

Ha a Tanács tájékoztatta a Parlamentet arról, hogy annak módosításait nem változtatta meg, és a javasolt változtatásait elfogadta, illetve nem utasította el, az elnök a Parlamentben bejelenti, hogy a költségvetést véglegesen elfogadták. Az elnök intézkedik a Hivatalos Lapban történő kihirdetésről.

5. cikk : A Tanács tanácskozásainak vizsgálata – második szakasz

1.    Ha a Tanács a Parlament által elfogadott egy vagy több módosítást megváltoztatott, a Tanács által így módosított szöveget az illetékes bizottsághoz utalják.

2.    Az alábbi feltételeket is figyelembe véve, bármely képviselő a Tanács által módosított szövegekhez módosításokat terjeszthet elő, illetve mellettük támogatólag felszólalhat.

3.    Az ilyen módosítások csak abban az esetben fogadhatók el, amennyiben írásban és legalább negyven képviselő aláírásával, illetve bizottság nevében terjesztik elő és biztosítják a bevételek és a kiadások közötti egyensúly fenntartását. A 49. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó.

A módosítástervezetek csak abban az esetben fogadhatók el, ha a Tanács által módosított szövegekre vonatkoznak.

4.    Az elnök a módosítástervezetek előterjesztésére határidőt állapít meg.

5.    Az illetékes bizottság a Tanács által módosított szövegekről állásfoglalást készít, és a módosított szövegekhez előterjesztett módosítástervezetekről véleményt nyilvánít.

6.    A Tanács által módosított szövegekhez beterjesztett módosítástervezeteket a 3. cikk (4) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül bocsátják szavazásra a Parlamentben. A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok háromötödével határoz. Ha a módosítástervezeteket elfogadják, a Tanács által módosított szövegek elutasítottnak tekintendők. Elutasítás esetén a Tanács által módosított szövegek tekintendők elfogadottaknak.

7.    A Parlament által elfogadott javasolt változtatásokkal kapcsolatos tanácskozás eredményének a Tanács által készített összefoglalóját megvitatják, és azt követően állásfoglalási indítványt bocsáthatnak szavazásra.

8.    Az e cikkben szabályozott eljárás befejezését követően, és a 6. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, az Elnök a Parlamentben bejelenti, hogy a költségvetést véglegesen elfogadták. Az Elnök intézkedik a Hivatalos Lapban történő kihirdetésről.

6. cikk : Teljes elutasítás

1.    Bármely bizottság vagy legalább negyven képviselő lényeges okból a teljes költségvetés-tervezet elutasítására vonatkozó javaslatot terjeszthet elő. Az ilyen javaslat csak abban az esetben fogadható el, amennyiben írásos indokolással és az elnök által megállapított határidőn belül terjesztették elő. Az elutasítás indokai nem lehetnek ellentmondásosak.

2.    Az illetékes bizottság az ilyen javaslat parlamenti szavazásra bocsátását megelőzően véleményt nyilvánít.

A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok kétharmadával határoz. Ha a javaslatot elfogadják, a teljes költségvetés-tervezetet a Tanácshoz utalják vissza.

7. cikk : Az ideiglenes tizenkettedek rendszere

1.    Az alábbi feltételeket figyelembe véve bármely képviselő benyújthat a Tanács határozatától eltérő, a Szerződésből vagy az annak megfelelően elfogadott jogszabályokból nem szükségszerűen eredő, az ideiglenes tizenkettedet meghaladó kiadás engedélyezésére irányuló határozati javaslatot.

2.    A határozati javaslat csak akkor fogadható el, amennyiben írásban, legalább negyven képviselő aláírásával, illetve képviselőcsoport vagy bizottság nevében és indokolással ellátva terjesztik elő.

3.    Az illetékes bizottság a benyújtott szövegekről parlamenti megvitatásuk előtt nyilvánít véleményt.

4.    A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok háromötödével határoz.

8. cikk :  A Parlament költségvetési előirányzatainak elkészítésekor alkalmazandó eljárás

1.    A Parlament költségvetésével kapcsolatos problémák esetén, az Elnökség és a költségvetésért felelő bizottság egymást követő szakaszokban hoz határozatot

a) a létszámtervről;

b) a költségvetési előirányzatok előzetes tervezetéről és a költségvetési előirányzatok tervezetéről.

2.    A létszámtervet érintő határozatokat a következő eljárás szerint hozzák meg:

a) az Elnökség minden pénzügyi évre elkészíti a létszámtervet;

b) adott esetben, amennyiben a költségvetésért felelős bizottság véleménye eltér az Elnökség által hozott első határozatoktól, az Elnökség és a költségvetésért felelős bizottság között egyeztetési eljárást kezdenek;

c) az eljárás végén, az eljárási szabályzat 207. cikke (3) bekezdésének megfelelően, az EK-Szerződés 272. cikke alapján hozott határozatok sérelme nélkül az Elnökség meghozza a létszámtervet érintő létszámterv becsléséről szóló végső határozatot.

3.    A költségvetési előirányzatokat illetően az előirányzatok elkészítésére irányuló eljárás akkor kezdődik, mihelyt az Elnökség végleges határozatot hozott a létszámtervről. Ezen eljárás szakaszai a 79. cikkben megállapított eljáráséval azonosak, mégpedig:

a) az Elnökség elkészíti a bevételekre és kiadásokra vonatkozó előirányzatok előzetes tervezetét ((1) bekezdés);

b) a költségvetésért felelős bizottság elkészíti a bevételekre és kiadásokra vonatkozó előirányzatok tervezetét ((2) bekezdés);

c) amennyiben a költségvetésért felelős bizottság és az Elnökség álláspontja egymástól jelentősen eltér, egyeztetési eljárást kell indítani.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat