Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

V PRIEDAS : Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir papildomų biudžetų svarstymui taikytinos procedūros

1 straipsnis : Posėdžių dokumentai

1.    Atspausdinami ir išdalinami šie dokumentai:

a)    Komisijos pranešimas apie didžiausią išlaidų padidėjimo normą, kaip tai numatyta EAPB sutarties 78 straipsnio 9 dalyje, EB sutarties 272 straipsnio 9 dalyje ir EAEB sutarties 177 straipsnio 9 dalyje;

b)    Komisijos arba Tarybos pasiūlymas dėl naujos normos nustatymo;

c)    Tarybos svarstymų dėl Parlamento priimtų biudžeto projekto pakeitimų ir siūlomų pataisų santrauka;

d)    Tarybos pakeitimai Parlamento priimtiems biudžeto projekto pakeitimams;

e)    Tarybos nuomonė dėl naujos didžiausios normos nustatymo;

f)    naujas biudžeto projektas, sudarytas pagal EAPB sutarties 78 straipsnio 8 dalį, EB sutarties 272 straipsnio 8 dalį ir EAEB sutarties 177 straipsnio 8 dalį;

g)    sprendimų projektai dėl laikinos vienos dvyliktosios asignavimų dalies, kaip tai numatyta EAPB sutarties 78b straipsnyje, EB sutarties 273 straipsnyje ir EAEB sutarties 178 straipsnyje.

2.    Šie dokumentai perduodami atsakingam komitetui. Bet kuris kitas suinteresuotas komitetas gali pareikšti savo nuomonę.

3.    Pirmininkas nustato terminą, per kurį komitetai, norintys pareikšti savo nuomonę, turi ją pateikti atsakingam komitetui.

2 straipsnis : Norma

1.    Atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas, bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir pristatyti pasiūlymus dėl naujos didžiausios išlaidų normos nustatymo.

2.    Tokie pasiūlymai yra priimtini tik tuo atveju, jei jie pateikiami raštu ir pasirašyti ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių arba pateikti frakcijos ar komiteto vardu.

3.    Pirmininkas nustato pasiūlymų pateikimo terminą.

4.    Atsakingas komitetas pateikia pranešimą dėl šių pasiūlymų prieš jų svarstymą Parlamento plenarinio posėdžio metu.

5.    Tada Parlamentas balsuoja dėl pasiūlymų.

Parlamentas priima sprendimą visų Parlamento narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių dauguma.

Jei Taryba praneša Parlamentui, kad ji sutinka dėl naujos normos nustatymo, plenarinio posėdžio metu Pirmininkas paskelbia, kad pakeista norma yra priimta.

Priešingu atveju, Tarybos pozicija perduodama atsakingam komitetui.

3 straipsnis : Biudžeto projekto svarstymas – pirmas etapas

1.    Atsižvelgdamas į toliau išdėstytas sąlygas, bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir pristatyti:

-    biudžeto projekto pakeitimų projektus;

-    siūlomas biudžeto projekto pataisas.

2.    Pakeitimų projektai priimtini tik tuo atveju, jei jie pateikiami raštu ir pasirašyti ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių arba pateikti frakcijos ar komiteto vardu ir nurodo biudžeto eilutę, kuriai yra taikomi, bei išlaiko išlaidų ir pajamų balansą. Pakeitimų projektuose pateikiama visa svarbi informacija, kurią reikėtų įtraukti į atitinkamos biudžeto eilutės pastabas.

Tos pačios nuostatos taikomos siūlomoms pataisoms.

Prie visų pakeitimų projektų ir siūlomų pataisų pridedami rašytiniai paaiškinimai.

3.    Pirmininkas nustato pakeitimų projektų ir siūlomų pataisų pateikimo terminą.

Pirmininkas nustato du pakeitimų projektų ir siūlomų pataisų pateikimo terminus: pirmą – prieš atsakingam komitetui patvirtinant pranešimą, ir antrą – po tokio patvirtinimo.

4.    Atsakingas komitetas pateikia nuomonę dėl pateiktų tekstų prieš jų svarstymą Parlamente.

Pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos, kurioms atsakingas komitetas nepritaria, neteikiami balsavimui Parlamente, nebent iki Pirmininko nustatyto termino to raštu paprašo komitetas arba mažiausiai keturiasdešimt Parlamento narių. Šis terminas jokiu būdu negali būti trumpesnis nei dvidešimt keturios valandos prieš balsavimo pradžią.

5.    Parlamento sąmatos pakeitimų projektai, artimi tiems projektams, kurie jau buvo Parlamento atmesti jų rengimo metu, svarstomi tik tuo atveju, jei atsakingas komitetas pateikia teigiamą nuomonę.

6.    Nukrypstant nuo Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnio 2 dalies, Parlamentas atskirai ir paeiliui balsuoja dėl:

-    kiekvieno pakeitimų projekto ir kiekvienos siūlomos pataisos;

-    kiekvieno biudžeto projekto skyriaus;

-    pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl biudžeto projekto.

Tačiau taikomos 161 straipsnio 4–8 dalies nuostatos.

7.    Biudžeto projekto straipsniai, skyriai, antraštinės dalys ir skirsniai, dėl kurių nebuvo pateikta pakeitimų projektų ar nebuvo siūlomų pataisų, laikomi priimtais.

8.    Pakeitimų projektai priimami visų Parlamento narių balsų dauguma.

Siūlomos pataisos priimamos balsavusių Parlamento narių balsų dauguma.

9.    Jei Parlamentas priima pakeitimų projektus, kurie padidintų biudžeto projekto išlaidas daugiau kaip nustatyta didžiausia norma, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui pasiūlymą dėl naujos didžiausios normos nustatymo, kaip tai numatyta EAPB sutarties 78 straipsnio 9 dalyje, EB sutarties 272 straipsnio 9 dalyje ir EAEB sutarties 177 straipsnio 9 dalyje. Dėl šio pasiūlymo balsuojama po to, kai nubalsuojama dėl įvairių biudžeto projekto skirsnių. Parlamentas priima sprendimą visų narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių dauguma. Jei pasiūlymas atmetamas, visas biudžeto projektas grąžinamas atsakingam komitetui.

10.    Jei Parlamentas iš dalies nepakeičia biudžeto projekto, nepriima siūlomų pataisų ir nepriima pasiūlymo atmesti biudžeto projektą, plenarinio posėdžio metu Pirmininkas paskelbia, kad biudžetas yra galutinai patvirtintas.

Jei Parlamentas iš dalies pakeičia biudžeto projektą arba priima siūlomas pataisas, iš dalies pakeistas biudžeto projektas arba biudžeto projektas kartu su siūlomomis pataisomis bei motyvų paaiškinimu persiunčiamas Tarybai ir Komisijai.

11.    Posėdžio, kuriame Parlamentas pateikia savo nuomonę dėl biudžeto projekto, protokolas persiunčiamas Tarybai ir Komisijai.

4 straipsnis : Galutinis biudžeto patvirtinimas po pirmojo svarstymo

Jei Taryba praneša Parlamentui, kad ji nepakeitė Parlamento priimtų pakeitimų ir priėmė arba neatmetė siūlomų pataisų, Pirmininkas per plenarinį posėdį paskelbia, kad biudžetas yra galutinai patvirtintas. Jis pasirūpina jo paskelbimu Oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis : Tarybos nutarimų svarstymas - antrasis etapas

1.    Jei Taryba pakeitė vieną ar daugiau Parlamento padarytų pakeitimų, iš dalies pakeistas tekstas perduodamas atsakingam komitetui.

2.    Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir pristatyti pakeitimų projektus Tarybos pakeistiems tekstams.

3.    Tokie projektai yra priimtini tik tuo atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra pasirašyti ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių arba pateikti frakcijos ar komiteto vardu ir juose išlaikytas išlaidų ir pajamų balansas. 49 straipsnio 5 dalis netaikoma.

Pakeitimų projektai priimtini tik jei juose pateikiami pakeitimai Tarybos pakeistiems tekstams.

4.    Pirmininkas nustato pakeitimų projektų pateikimo terminą.

5.    Atsakingas komitetas pateikia savo nuomonę dėl Tarybos pakeistų tekstų ir dėl pateiktų pakeitimų projektų Tarybos pakeistiems tekstams.

6.    Pakeitimų projektai Tarybos pakeistiems tekstams pateikiami balsavimui plenarinio posėdžio metu, nepažeidžiant 3 straipsnio 4 dalies antros pastraipos. Parlamentas priima sprendimą visų narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių dauguma. Jei pakeitimų projektai priimami, Tarybos pakeistas tekstas laikomas atmestu. Jei jie atmetami, Tarybos pakeistas tekstas laikomas priimtu.

7.    Tarybos svarstymų dėl Parlamento priimtų siūlomų pataisų rezultatų santrauka pateikiama diskusijoms, po kurių gali būti balsuojama dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos.

8.    Baigus šiame straipsnyje numatytą procedūrą, Pirmininkas, atsižvelgdamas į 6 straipsnio nuostatas, plenarinio posėdžio metu paskelbia, kad biudžetas yra galutinai patvirtintas. Jis pasirūpina jo paskelbimu Oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis : Visiškas atmetimas

1.    Komitetas arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl svarbių priežasčių gali pateikti pasiūlymą atmesti visą biudžeto projektą. Toks pasiūlymas priimtinas tik tuo atveju, jei yra pateikiamas su rašytiniais paaiškinimais per Pirmininko nustatytą terminą. Atmetimo motyvai negali būti prieštaringi.

2.    Prieš pateikiant tokį pasiūlymą balsavimui Parlamente, atsakingas komitetas pateikia dėl jo nuomonę.

Parlamentas priima sprendimą visų narių balsų dauguma ir dviejų trečdalių balsavusių narių dauguma. Jei pasiūlymas priimamas, visas biudžeto projektas grąžinamas Tarybai.

7 straipsnis : Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema

1.    Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, bet kuris Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl sprendimo, skirtingo nei Tarybos sprendimas, patvirtinti laikiną vieną dvyliktąją dalį viršijančias išlaidas, kurios nėra būtinos pagal sutartį ar pagal ja remiantis priimtus aktus.

2.    Pasiūlymai dėl sprendimų yra priimtini tik tuo atveju, jei pateikiami raštu, yra pasirašyti ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių arba pateikti frakcijos ar komiteto vardu ir juose nurodomi motyvai.

3.    Prieš pateiktų tekstų svarstymą plenarinio posėdžio metu atsakingas komitetas pateikia dėl jų nuomonę.

4.    Parlamentas priima sprendimą visų narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių dauguma.

8 straipsnis : Procedūra, taikytina rengiant Parlamento sąmatą

1.    Dėl problemų, susijusių su Parlamento biudžetu, Biuras ir už biudžetą atsakingas komitetas priima sprendimus šiais klausimais tokia eilės tvarka:

a)    dėl personalo plano;

b)    dėl preliminaraus sąmatos projekto ir sąmatos projekto.

2.    Sprendimai dėl personalo plano priimami tokia tvarka:

a)    Biuras sudaro personalo planą kiekvieniems finansiniams metams;

b)    derinimo procedūra tarp Biuro ir už biudžetą atsakingo komiteto taikoma tuo atveju, jei pastarojo nuomonė nesutinka su pradiniu Biuro priimtu sprendimu;

c)    procedūros pabaigoje Biuras priima galutinį sprendimą dėl personalo plano sąmatos pagal Darbo tvarkos taisyklių 207 straipsnio 3 dalį, nepažeisdamas sprendimų, priimtų pagal EB sutarties 272 straipsnį.

3.    Pačios sąmatos sudarymo procedūra pradedama kai tik Biuras priima galutinį sprendimą dėl personalo plano. Procedūra vykdoma pagal Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnyje nurodytą seką, tai yra:

a)    Biuras parengia preliminarų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą (79 straipsnio 1 dalis);

b)    už biudžetą atsakingas komitetas parengia pajamų ir išlaidų sąmatos projektą (79 straipsnio 2 dalis);

c)    tuo atveju, jei už biudžetą atsakingo komiteto ir Biuro pozicijos skiriasi, pradedama derinimo procedūra.

Teisinė informacija - Privatumo politika