Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2009
PDF 1310k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

ANEXA V  : Procedura care se aplică pentru examinarea bugetului general al Uniunii Europene şi a bugetelor suplimentare

Articolul 1  : Documente de şedinţă

(1)    Se tipăresc şi se distribuie:

(a)    comunicarea Comisiei privind rata maximă prevăzută la articolul 78 alineatul (9) din Tratatul CECO, articolul 272 alineatul (9) din Tratatul CE şi articolul 177 alineatul (9) din Tratatul CEEA;

(b)    propunerea Comisiei sau a Consiliului privind stabilirea unei noi rate;

(c)    expunerea Consiliului privind deliberările cu privire la amendamentele şi propunerile de modificare a proiectului de buget adoptate de Parlament;

(d)    modificările Consiliului la amendamentele proiectului de buget adoptate de Parlament;

(e)    poziţia Consiliului privind stabilirea unei noi rate maxime;

(f)    noul proiect de buget stabilit în aplicarea articolului 78 alineatul (8) din Tratatul CECO, a articolului 272 alineatul (8) din Tratatul CE şi a articolului 177 alineatul (8) din Tratatul CEEA;

(g)    proiectele de decizie privind douăsprezecimile provizorii prevăzute la articolele 78b din Tratatul CECO, 273 din Tratatul CE şi 178 din Tratatul CEEA.

(2)    Aceste documente se trimit comisiei competente în fond. Orice comisie interesată poate emite un aviz cu privire la acestea.

(3)    Preşedintele stabileşte termenul până la care comisiile care ar putea emite un aviz trebuie să îl comunice comisiei competente în fond.

Articolul 2  : Rata

(1)    Orice deputat poate prezenta şi susţine propuneri de decizie pentru fixarea unei noi rate maxime în limita modalităţilor stabilite în cele ce urmează.

(2)    Pentru a fi admisibile, propunerile trebuie să fie prezentate în scris şi semnate de un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi sau depuse în numele unui grup politic sau al unei comisii.

(3)    Preşedintele stabileşte termenul de depunere a propunerilor.

(4)    Comisia competentă în fond prezintă un raport privind aceste propuneri înainte de dezbaterea lor în plen.

(5)    Parlamentul se pronunţă ulterior cu privire la aceste propuneri.

Parlamentul hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi cu 3/5 din voturile exprimate.

În cazul în care Consiliul a comunicat Parlamentului acordul privind stabilirea unei noi rate, Preşedintele anunţă în plen modificarea ratei.

În caz contrar, comisia competentă în fond este sesizată cu privire la poziţia Consiliului.

Articolul 3  : Examinarea proiectului de buget – prima etapă

(1)    Orice deputat poate prezenta şi susţine, în limita modalităţilor stabilite în cele ce urmează:

-    proiecte de amendament la proiectul de buget,

-    propuneri de modificare a proiectului de buget.

(2)    Pentru a fi admisibile, proiectele de amendament trebuie depuse în scris şi semnate de un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi sau depuse în numele unui grup politic sau al unei comisii, trebuie să indice rubrica bugetară la care se referă şi să asigure respectarea principiului echilibrului între venituri şi cheltuieli. Proiectele de amendament furnizează toate indicaţiile utile pentru comentariul privind rubrica bugetară în cauză.

Aceleaşi dispoziţii se aplică şi propunerilor de modificare.

Toate proiectele de amendament şi toate propunerile de modificare a proiectului de buget sunt însoţite de o motivaţie scrisă.

(3)    Preşedintele stabileşte termenul de depunere a proiectelor de amendament şi a propunerilor de modificare.

Preşedintele stabileşte două termene pentru depunerea proiectelor de amendament şi a propunerilor de modificare, unul înainte, celălalt după adoptarea raportului de către comisia competentă în fond.

(4)    Comisia competentă în fond îşi dă avizul cu privire la textele depuse, înainte de dezbaterea acestora în şedinţa plenară.

Proiectele de amendament şi propunerile de modificare care au fost respinse în cadrul comisiei competente în fond se supun la vot în şedinţă plenară numai în cazul în care o comisie sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită în scris acest lucru într-un termen stabilit de Preşedinte; acest termen trebuie să fie de cel puţin 24 de ore înainte de începerea votului.

(5)    Proiectele de amendament la estimarea bugetului Parlamentului European care ar relua proiecte asemănătoare cu cele deja respinse de Parlament la întocmirea estimării bugetului se dezbat numai în cazul în care avizul comisiei competente în fond este favorabil.

(6)    Prin derogare de la dispoziţiile articolului 55 alineatul (2) din regulament, Parlamentul se pronunţă prin voturi distincte şi succesive cu privire la:

-    fiecare proiect de amendament şi fiecare propunere de modificare,

-    fiecare secţiune a proiectului de buget,

-    o propunere de rezoluţie privind proiectul de buget.

Dispoziţiile articolului 161 alineatele (4)-(8) din regulament sunt, totuşi, aplicabile.

(7)    Articolele, capitolele, titlurile şi secţiunile proiectului de buget pentru care nu s-au depus proiecte de amendament sau propuneri de modificare se consideră aprobate.

(8)    În vederea adoptării, proiectele de amendament trebuie să întrunească voturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul.

În vederea adoptării, propunerile de modificare trebuie să întrunească majoritatea voturilor exprimate.

(9)    În cazul în care amendamentele adoptate de Parlament conduc la creşterea cheltuielilor din proiectul de buget peste rata maximă prevăzută, comisia competentă în fond trebuie să prezinte Parlamentului o propunere de stabilire a noii rate maxime în conformitate cu articolul 78 alineatul (9) ultimul paragraf din Tratatul CECO, articolul 272 alineatul (9) ultimul paragraf din Tratatul CE şi articolul 177 alineatul (9) ultimul paragraf din Tratatul CEEA. Această propunere se votează după votarea diferitelor secţiuni ale proiectului de buget. Parlamentul hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi cu 3/5 din voturile exprimate. În cazul respingerii acestei propuneri, întregul proiect de buget se trimite comisiei competente în fond.

(10)    În cazul în care Parlamentul nu a amendat proiectul de buget, nu a adoptat propuneri de modificare şi nicio propunere de respingere a proiectului de buget, Preşedintele anunţă în plen adoptarea definitivă a bugetului.

În cazul în care Parlamentul a amendat proiectul de buget sau a adoptat propuneri de modificare, proiectul de buget astfel amendat sau împreună cu propunerile de modificare se trimite Consiliului şi Comisiei însoţit de justificări.

(11)    Procesul-verbal al şedinţei în cursul căreia Parlamentul s-a pronunţat cu privire la proiectul de buget se trimite Consiliului şi Comisiei.

Articolul 4  : Adoptarea definitivă a bugetului după prima lectură

În cazul în care Consiliul a informat Parlamentul că nu a modificat amendamentele acestuia şi că a acceptat sau nu a respins propunerile acestuia de modificare, Preşedintele anunţă în plen adoptarea definitivă a bugetului. Preşedintele asigură publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5  : Examinarea deliberărilor Consiliului – a doua etapă

(1)    În cazul în care Consiliul a modificat unul sau mai multe amendamente adoptate de Parlament, textul astfel modificat de Consiliu se trimite comisiei competente în fond.

(2)    Orice deputat poate depune şi prezenta, în limitele modalităţilor stabilite în continuare, proiecte de amendament la text, astfel cum a fost modificat de Consiliu.

(3)    Pentru a fi admisibile, aceste proiecte trebuie depuse în scris şi semnate de un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi sau depuse în numele unei comisii şi trebuie să asigure respectarea principiului echilibrului între venituri şi cheltuieli. Nu se aplică articolul 49 alineatul (5) din regulament.

Sunt admisibile doar proiectele de amendament care se referă la textul modificat de Consiliu.

(4)    Preşedintele stabileşte termenul de depunere a proiectelor de amendament.

(5)    Comisia competentă în fond se pronunţă cu privire la textele modificate de Consiliu şi îşi dă avizul cu privire la proiectele de amendament la aceste texte.

(6)    Proiectele de amendament privind textele modificate de Consiliu se supun la vot în şedinţă plenară, fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 3 alineatul (4) al doilea paragraf. Parlamentul hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi cu 3/5 din voturile exprimate. Adoptarea proiectelor de amendament atrage respingerea textelor modificate de către Consiliu. Respingerea acestora echivalează cu adoptarea textului modificat de Consiliu.

(7)    Expunerea Consiliului privind rezultatul deliberărilor sale cu privire la propunerile de modificare adoptate de Parlament face obiectul unei dezbateri care se poate încheia cu votarea unei propuneri de rezoluţie.

(8)    În cazul în care procedura prevăzută de prezentul articol este încheiată, şi sub rezerva dispoziţiilor articolului 6, Preşedintele anunţă în plen adoptarea definitivă a bugetului. Preşedintele asigură publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6  : Respingerea globală

(1)    O comisie sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi pot depune, din motive importante, o propunere de respingere a proiectului de buget în ansamblu. Pentru a fi admisibilă, o astfel de propunere trebuie motivată în scris şi depusă în termenul stabilit de Preşedinte. Motivele respingerii nu pot fi contradictorii.

(2)    Comisia competentă în fond îşi dă avizul cu privire la această propunere înainte de votarea ei în plen.

Parlamentul hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi cu 2/3 din voturile exprimate. Adoptarea acestei propuneri conduce la retrimiterea la Consiliu a proiectului de buget în ansamblu.

Articolul 7  : Regimul douăsprezecimilor provizorii

(1)    Orice deputat poate depune, în limita modalităţilor stabilite în cele ce urmează, o propunere de decizie diferită de cea adoptată de Consiliu, prin care se autorizează, pentru alte cheltuieli decât cele care decurg obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în temeiul acestuia, cheltuieli care depăşesc douăsprezecimea provizorie.

(2)    Pentru a fi admisibile, propunerile de decizie trebuie depuse în scris, semnate de un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi sau depuse de un grup politic sau o comisie, şi motivate.

(3)    Comisia competentă în fond îşi dă avizul cu privire la textele astfel depuse înainte de dezbaterea lor în plen.

(4)    Parlamentul hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi cu 3/5 din voturile exprimate.

Articolul 8  : Procedura care se aplică pentru întocmirea estimării bugetului Parlamentului

(1)    În ceea ce priveşte chestiunile referitoare la bugetul Parlamentului, Biroul şi comisia competentă pentru buget hotărăsc în etape succesive:

(a)    organigrama;

(b)    proiectul preliminar şi proiectul de estimare a bugetului.

(2)    Deciziile privind organigrama se adoptă în conformitate cu procedura următoare:

(a)    Biroul stabileşte organigrama fiecărui exerciţiu financiar;

(b)    între Birou şi comisia competentă pentru buget se iniţiază eventual o procedură de concertare, în cazul în care avizul comisiei diferă de primele decizii ale Biroului;

(c)    la sfârşitul procedurii, decizia finală privind estimarea bugetară a organigramei revine Biroului, în conformitate cu articolul 207 alineatul (3) din regulament, fără a aduce atingere deciziilor luate în conformitate cu articolul 272 din Tratatul CE.

(3)    În ceea ce priveşte estimarea propriu-zisă a bugetului, procedura de pregătire începe imediat după ce Biroul a hotărât definitiv cu privire la organigramă. Etapele acestei proceduri sunt cele descrise la articolul 79 din regulament, şi anume:

(a)    Biroul întocmeşte proiectul preliminar de estimare a bugetului de venituri şi cheltuieli [alineatul (1)];

(b)    comisia competentă pentru buget întocmeşte proiectul de estimare a bugetului de venituri şi cheltuieli [alineatul (2)];

(c)    se iniţiază o procedură de concertare în cazul în care comisia competentă pentru buget şi Biroul au poziţii foarte diferite.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate