Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

PRÍLOHA V  : Vykonávacie postupy na posúdenie všeobecného rozpočtu Európskej únie a dodatkových rozpočtov

Článok 1  : Pracovné dokumenty

1.    Nasledujúce dokumenty sa vytlačia a rozošlú:

(a)    oznámenie Komisie o najvyššej prípustnej miere stanovenej v čl. 78 ods. 9 zmluvy o ESUO, čl. 272 ods. 9 zmluvy o založení ES a v čl. 177 ods. 9 zmluvy o Euratome;

(b)    návrh Komisie alebo Rady stanovujúci novú mieru;

(c)    súhrnný prehľad Rady o jej rokovaniach o zmenách a doplneniach a návrhoch na zmeny prijatých Parlamentom k návrhu rozpočtu;

(d)    návrhy zmien Rady k zmenám a doplneniam prijatým Parlamentom k návrhu rozpočtu;

(e)    stanovisko Rady k stanoveniu novej najvyššej prípustnej miery;

(f)    nový návrh rozpočtu zostavený podľa čl. 78 ods. 8 zmluvy o ESUO, čl. 272 ods. 8 zmluvy o ES a čl. 177 ods. 8 zmluvy o Euratome;

(g)    návrh rozhodnutí Komisie o predbežných dvanástinách stanovených v čl. 78b zmluvy o ESUO, čl. 273 zmluvy o ES a čl. 178 zmluvy o Euratome;

2.    Tieto dokumenty sa pridelia gestorskému výboru. Každý dotknutý výbor môže vypracovať stanovisko.

3.    Ak chcú iné výbory poskytnúť stanovisko, predseda určí lehotu na ich doručenie gestorskému výboru.

Článok 2  : Miera

1.    Každý poslanec môže podľa ďalej uvedených podmienok predložiť návrhy na rozhodnutie o stanovení novej najvyššej prípustnej miery a podporiť ich svojim vystúpením v rozprave.

2.    Návrhy sú prípustné, iba ak sú predložené písomne a podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami alebo sú predložené v mene politickej skupiny alebo za výbor.

3.    Predseda určí lehotu na predkladanie týchto návrhov.

4.    Gestorský výbor o týchto návrhoch podá správu pred tým, ako sa o nich vedie rozprava v pléne.

5.    Parlament následne o návrhoch hlasuje.

Parlament rozhoduje o návrhoch trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšinu všetkých poslancov.

Ak Rada oznámi Parlamentu svoj súhlas so stanovením novej miery, predseda oznámi v pléne, že zmenená miera bola prijatá.

V opačnom prípade sa stanovisko Rady pridelí gestorskému výboru.

Článok 3  : Prerokovanie návrhu rozpočtu - prvé štádium

1.    Každý poslanec môže podľa ďalej uvedených podmienok predkladať:

-    návrhy na zmeny a doplnenia návrhu rozpočtu,

-    návrhy na zmeny návrhu rozpočtu.

2.    Návrhy na zmeny a doplnenia sú prípustné, len ak sú predložené písomne a sú podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami, alebo sú predložené v mene politickej skupiny alebo výboru, uvádzajú rozpočtovú kapitolu, ktorej sa týkajú, a zaručujú udržanie rovnováhy príjmov a výdavkov. Návrhy na zmeny a doplnenia obsahujú všetky potrebné informácie o poznámkach uvedených v príslušnej rozpočtovej kapitole.

Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na návrhy zmien.

Všetky návrhy na zmeny a doplnenia alebo návrhy na zmeny návrhu rozpočtu musia byť písomne odôvodnené.

3.    Predseda určí lehotu na predkladanie návrhov na zmeny a doplnenia a návrhov na zmeny.

Predseda určí dve lehoty na predkladanie návrhov na zmeny a doplnenia a návrhov na zmeny: prvá lehota uplynie pred a druhú po prijatí správy gestorským výborom.

4.    Gestorský výbor vydá svoje stanovisko k predloženým textom pred ich prerokovaním v pléne.

Návrhy na zmeny a doplnenia a návrhy na zmeny, ktoré gestorský výbor zamietol, sa nepredložia na hlasovanie v pléne, iba ak by o to pred uplynutím lehoty určenej predsedom písomne požiadal výbor alebo najmenej štyridsať poslancov. Lehota určená predsedom nemôže byť v žiadnom prípade kratšia ako 24 hodín pred začiatkom hlasovania.

5.    Návrhy na zmeny a doplnenia k odhadom rozpočtu Parlamentu podobné tým, ktoré už Parlament zamietol v čase zostavovania odhadov rozpočtu, sa prerokujú, iba ak k nim gestorský výbor vydal kladné stanovisko.

6.    Bez ohľadu na čl. 55 ods. 2 rokovacieho poriadku Parlament hlasuje oddelene a postupne o:

-    každom návrhu na zmenu a doplnenie a návrhu na zmenu,

-    každej časti návrhu rozpočtu,

-    návrhu uznesenia týkajúceho sa návrhu rozpočtu.

Čl. 161 ods. 4 až 8 sa však použije rovnako.

7.    Články, kapitoly, hlavy a oddiely návrhu rozpočtu, ku ktorým neboli predložené žiadne návrhy na zmeny a doplnenia alebo návrhy na zmeny, sa považujú za prijaté.

8.    Na prijatie návrhov na zmeny a doplnenia je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov.

Na prijatie návrhov na zmeny je potrebná väčšina odovzdaných hlasov.

9.    Ak Parlament prijme návrhy na zmeny a doplnenia, ktoré vedú k zvýšeniu výdavkov uvedených v návrhu rozpočtu nad stanovenú najvyššiu prípustnú mieru, gestorský výbor predloží Parlamentu návrh stanovujúci novú najvyššiu prípustnú mieru podľa posledného pododseku čl. 78 ods. 9 zmluvy o ESUO, čl. 272 ods. 9 zmluvy o ES a čl. 177 ods. 9 zmluvy o Euratome. O návrhu sa hlasuje po hlasovaní o jednotlivých častiach návrhu rozpočtu. Parlament rozhoduje väčšinou hlasov všetkých poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov. Ak je návrh zamietnutý, návrh rozpočtu ako celok sa vráti späť gestorskému výboru.

10.    Ak Parlament nezmenil ani nedoplnil návrh rozpočtu, neprijal návrhy na zmeny ani návrh na zamietnutie návrhu rozpočtu, vyhlási predseda v pléne, že rozpočet bol prijatý s konečnou platnosťou.

Ak Parlament zmenil alebo doplnil návrh rozpočtu alebo schválil návrhy na zmeny, takto zmenený návrh rozpočtu spolu s navrhovanými zmenami a odôvodnením sa postúpi Rade a Komisii.

11.    Zápisnica z rokovania, na ktorom Parlament vydal stanovisko k návrhu rozpočtu, sa postúpi Rade a Komisii.

Článok 4  : Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou po prvom čítaní

Ak Rada informuje Parlament, že nezmenila jeho návrhy na zmeny a doplnenie a prijala alebo nezamietla ním navrhované zmeny, predseda vyhlási v pléne, že rozpočet bol prijatý s konečnou platnosťou. Predseda zabezpečí uverejnenie rozpočtu v Úradnom vestníku.

Článok 5  : Zváženie záverov rokovaní Rady - druhé štádium

1.    Ak Rada zmenila jeden alebo viac návrhov na zmeny a doplnenie prijatých Parlamentom, takto Radou zmenený text sa pridelí gestorskému výboru.

2.    Podľa ďalej uvedených podmienok môže každý poslanec predložiť návrhy na zmeny a doplnenia Radou zmeneného textu a vystúpiť na ich podporu.

3.    Návrhy na zmeny a doplnenia sú prípustné, len ak sú predložené písomne a sú podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami, alebo sú predložené za výbor a zaručujú udržanie rovnováhy príjmov a výdavkov. Čl. 49 ods. 5 sa nepoužije.

Návrhy na zmeny a doplnenia sú prípustné, len ak sa týkajú textu zmeneného Radou.

4.    Predseda určí lehotu na predkladanie návrhov na zmeny a doplnenia.

5.    Gestorský výbor sa vyjadrí k textom zmeneným Radou a vydá stanovisko k návrhom na zmeny a doplnenia zmenených textov.

6.    O návrhoch na zmeny a doplnenia textov zmenených Radou sa hlasuje v pléne bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia čl. 3 ods. 4, druhý pododsek. Parlament rozhoduje väčšinou hlasov všetkých poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov. Ak sú návrhy na zmeny a doplnenia prijaté, texty zmenené Radou sa považujú za zamietnuté. Ak sú návrhy na zmeny a doplnenia zamietnuté, texty zmenené Radou sa považujú za prijaté.

7.    Závery rokovaní Rady o navrhovaných zmenách prijatých Parlamentom sú predmetom rozpravy, ktorá sa môže ukončiť hlasovaním o návrhu uznesenia.

8.    Po ukončení postupu stanoveného týmto článkom, s výnimkou článku 6, predseda vyhlási v pléne, že rozpočet bol s konečnou platnosťou prijatý. Predseda zabezpečí uverejnenie rozpočtu v Úradnom vestníku.

Článok 6  : Úplné zamietnutie

1.    Výbor alebo najmenej štyridsať poslancov môže zo závažných dôvodov predložiť návrh na zamietnutie návrhu rozpočtu ako celku. Návrh je prípustný, len ak ho sprevádza písomné odôvodnenie a je predložený v lehote určenej predsedom. Jednotlivé dôvody na zamietnutie si nemôžu odporovať.

2.    Gestorský výbor vydá svoje stanovisko k návrhu pred tým, ako sa o ňom hlasuje v pléne.

Parlament rozhoduje väčšinou hlasov všetkých poslancov a dvomi tretinami odovzdaných hlasov. Ak je návrh prijatý, návrh rozpočtu ako celok sa vráti späť Rade.

Článok 7  : Predbežný dvanástinový systém

1.    Každý poslanec môže podľa ďalej uvedených podmienok podať návrh na rozhodnutie odlišný od rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľujú výdavky nad rámec predbežnej dvanástinu pri výdavkoch iných ako sú tie, ktoré nevyhnutne vyplývajú zo zmluvy alebo aktov prijatých v súlade so zmluvou.

2.    Návrhy rozhodnutia sú prípustné, len ak sú predložené písomne a sú podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami, alebo sú predložené politickou skupinou alebo výborom, a sú odôvodnené.

3.    Gestorský výbor vydá svoje stanovisko k predloženým textom pred ich prerokovaním v pléne.

4.    Parlament rozhoduje väčšinou hlasov všetkých poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov.

Článok 8  : Postup pri zostavovaní odhadu rozpočtu Parlamentu

1.    Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa rozpočtu Parlamentu, predsedníctvo a výbor príslušný pre rozpočet rozhodujú postupne o:

(a)    organizačnej štruktúre;

(b)    predbežnom návrhu a návrhu odhadu rozpočtu.

2.    Rozhodnutia o organizačnej štruktúre sa prijímajú nasledovne:

(a)    predsedníctvo vypracuje organizačnú štruktúru na každý rozpočtový rok;

(b)    ak sa stanovisko výboru príslušného pre rozpočet líši od počiatočných rozhodnutí predsedníctva, začne sa medzi nimi zmierovacie konanie;

(c)    na konci konania predsedníctvo v súlade s čl. 207 ods. 3 rokovacieho poriadku prijme konečné rozhodnutie o odhade rozpočtu pre organizačnú štruktúru, bez toho, aby tým boli dotknuté rozhodnutia prijímané podľa čl. 272 zmluvy o ES.

3.    Pokiaľ ide o samotný odhad rozpočtu, postup jeho zostavovania sa začne, akonáhle predsedníctvo prijalo konečné rozhodnutie o organizačnej štruktúre. Jednotlivé štádiá konania sú uvedené v článku 79, a síce:

(a)    predsedníctvo zostaví predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov (odsek 1);

(b)    výbor príslušný pre rozpočet zostaví návrh odhadov príjmov a výdavkov (odsek 2);

(c)    ak sa stanoviská výboru príslušného pre rozpočet a predsedníctva výrazne odlišujú, začne sa zmierovacie konanie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia